مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
وزارت بهداشت

 وزارت بهداشت ( درمان و آموزش پزشکی )

پاره ای از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که ممکن است مورد نیاز دانشجویان خارج از کشور باشد در زیر ارائه شده است :

 • معیارهای کلی ارزشیابی وزارت بهداشت از مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور
 • ضوابط و مراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور
 • ضوابط ومراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های مختلف تخصصی پزشکی خارج از کشور
 • ضوابط و مراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره هایفوق تخصصی خارج از کشور
 • ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) خارج از کشور
 • ضوابط و مراحل ارزشیابی مدارک‌تحصیلی دانش‌آموختگان رشته دکترای دندانپزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور
 • ضوابط‌ومراحل‌ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان ‌رشته‌های ‌مختلف ‌تخصصی‌ دندانپزشکی‌ دانشگاههای‌خارج‌از کشور
 • ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم پایه پزشکی مقاطع B.S، M.S و Ph.D
 • ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته روانشناسی بالینی
 • چگونگی ارزشیابی رشته های تحصیلی که بر اساس نظام مصوب آموزشی داخل کشورجزء رشته های موجود در ایران نمی باشند
 • ارزشیابی مقاطع دکترای گروه پزشکی
 • ضوابط تعیین نوع مقطع دکتری (PhD)

معیارهای کلی ارزشیابی وزارت بهداشت از مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور:

معیارهای کلی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای گروه پزشکی خارج از کشور بر اساس محورهای زیر ا نجام می پذیرد:

1-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع

2-   طول مدت دوره تحصیلی در مقاطع رشته های مختلف

3-   محتوای برنامه دوره های آموزی و میزان واحدها و دروس (علوم پایه و بالینی) گذرانده شده

4-   نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است

5-   اظهار نظر سرپرستی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل به کشور مربوطه

6-   کاتالوگ و سایر مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بدیهی است تعیین اعتبار دانشگاه می تواند مختص به تعیین اعتبار تمام یا تعدادی از رشته های تحصیلی و یا مقاطع خاصی از یک رشته تحصیلی در دانشگاه مورد نظر باشد.

ضوابط  و مراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور:

الف) معیارهای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور بر اساس معیارهای زیر انجام می گردد:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
 • طول مدت دوره تحصیلی و محتوای برنامه دوره های آموزشی
 • نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است
 • قبولی در امتحانات داخلی مورد نظر در ایران 

معیارهای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی خارج از کشور:

 • اعتبار دانشگاه محل تحصیل دوره دکترای پزشکی عمومی و دوره تخصصی در خارج ازکشور بر اساس ضوابط وزارت متبوع
 • طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های دوره آموزشی و سمت متقاضی در طی دورهتخصصی
 • مشخصات و نحوه اخذ مدرک تخصصی و نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرکگردیده است

اصل مهم: بررسی وا رزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگانرشته های تخصصی پزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع دوره دکترای پزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترایحرفه ای  پزشکیمی باشد.

 ملاک های ارزشیابی از نظر طول دوره تحصیلی به شرح زیر می باشند:

1-   حداقل طول دوره تحصیلی در مقطع دکترای پزشکی عمومی 6 سال (2 سال علوم پایه و  4 سال بالینی)

2-   حداقل طول دوره کارورزی در مقطع دکترای پزشکی عمومی به مدت 18 ماه

ب) مراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور

مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی در ابتدا توسط کارشناسان اداره کل دانش آموختگان از نظر صحت صدور مدارک ، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل و مدت تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکی عمومی ارجاع و به شرح ذیل اتخاد تصمیم می گردد:

1-مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مجدداً از نظر معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، طول دورة تحصیل (حداقل 6 سال طول دوره تحصیلی) بررسی و درصورتی که مورد تایید قرار گیرد متقاضی بصورت واجد شرایط شرکت در امتحان پیش کارورزی (پره انترنی) شناخته می گردد و توسط اداره کل دانش آموختگان جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می شود.

تبصره 1: حداقل طول  دوره تحصیلی گذرانده شده مورد قبول (پس از کسر دوره کارورزی طی شده در خارج از کشور) جهت شرکت متقاضیان در امتحان پیش کارورزی  6 سال می باشد.

تبصره 2: متقاضیانی که طول دوره تحصیلی آنان (علوم پایه و بالینی)  کمتراز 6 سال باشد جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی کسر دوره تحصیلی محاسبه شده می باشند. تعیین بخشهای آموزشی دوره تحصیلی به عهده کمیسیون ارزشیابی پزشکی است. بدیهی است طول مدت دوره مذکور از مدت کارورزی متقاضی کسر نخواهد گردید.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور که دارای گواهی قبولی در امتحانات زیر باشند از شرکت در امتحان پیش کارورزی معاف می باشند.

1-   تمام مراحل ECFMG و یا USMLE آمریکا و کانادا

2-   تمام مراحل امتحان PLAB رشته پزشکی انگلستان

3-   کنکور انترنی فرانسه

4-   امتحان نهایی سایر دانشگاههای خارج از کشور که به تایید شورایعالی ارزشیابی رسیده باشد.

3-  مدارک تحصیلی متقاضیانی که پس از شرکت در امتحان پیش کارورزی موفق به دریافت نمره قبولی شوند جهت تعیین طول مدت کارورزی مجدداً در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مطرح می گردد و بر اساس دانشگاه محل تحصیلی و طول دوره کارورزی گذرانده شده در دانشگاه محل تحصیل خارج از کشور، مدت دوره کارورزی متقاضی تعیین وجهت گذراندن دوره مذکور به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردد.

تبصره 1: حداقل طول دوره کارورزی لازم در مقطع پزشکی عمومی 18 ماه می باشد.

تبصره 2: در مورد متقاضیانی که پس از اتمام دوره دانشجوئی (علوم پایه و بالینی) ، دوره کارورزی را در مراکز آموزشی معتبر دانشگاههای خارج از کشور نگذرانده باشند  در صورت قبولی در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی 18 ماه دوره کارورزی در یکی از مراکز آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور هستند.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاههای خارج از کشور که دارای یکی از شرایط زیر باشند از گذراندن دوره کارورزی مدت 18 ماه معاف بوده و صرفاً جهت آشنائی با نظام آموزشی بهداشتی درمانی کشور ایران ملزم به طی سه ماه دوره کارورزی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی ایران می باشد.

1-دارندگان گواهینامه پزشکی عمومی آمریکا و کانادا

2- کسانیکه دوره یکساله HOUSE JOB .  و دوره دو ساله (Senior HouseOfficer) و یک سال کار عملی بعنوان REGISTRAR  را در مراکز آموزش پزشکی انگلستان انجام داده باشند.

3-افرادی که دوره 18 ماهه (ARZT IN PRAKTIKUM( AIP  را در آلمان (بیمارستانهای رسمی دانشگاهی) طی نموده باشند.

4-    داشتن گواهینامه Doctorat En Medicine فرانسه

5-  داشتن گواهینامه های پزشکی عمومی سایر کشورهای که اعتبار گواهینامه به تائید شورای عالی ارزشیابی رسیده باشد.

تبصره 4: کسانیکه نتوانند در امتحان پیش کارورزی قبول شوند در صورت درخواست ارزشیابی در یکی از مقاطع لیسانی یا فوق لیسانس براساس ضوابط و شرایط انتقال در هر یک از دو مقطع همانند دانشجویان مردودی داخل کشور در مورد آنان عمل خواهد شد.

تبصره5: ضوابط ارزشیابی فوق برای دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی که از تاریخ 28/4/77 شروع به تحصیل نموده اند قابل اجرا می باشد.

ضوابط و مراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های فوق تخصصی خارج از کشور:

چگونگی  ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های فوق تخصصی دانشگاههای خارج از کشور بر اساس معیارهای ارزشیابی زیر انجام می پذیرد.

معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره فوق تخصصی بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مرتبط بودن عنوان رشته فوق تخصصی طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (بورد تخصصی) قبلی متقاضی طبق ضوابط و مقررات آموزشی داخل کشور

طول و محتوای برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی و سمت متقاضی در طی دوره فوق تخصصی در خارج از کشور

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های فوق تخصصی  خارج از کشور منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع تخصصی (دانشنامه تخصصی) و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) رشته گذرانده شده می باشد.

ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) خارج از کشور

 چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی دانشگاهها ی خارج از کشور بر اساس معیارهای زیر انجام می پذیرد:

 معیارهای ارزشیابی :

معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره آموزش تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرتبط بودن عنوان رشته تکمیلی تخصص پزشکی (فلوشیپ) طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (رشته تخصصی -بورد) قبلی متقاضی، طبق ضوابط و مقررات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

طول و محتوای برنامه های آموزشی رشته تحصیلی

سمت متقاضی در طی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

اصل مهم:بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ)منوط به انجام ارزشیابی مقطع دوره تخصصی پزشکی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) بعنوان پیش نیاز رشته مربوطه می باشد. طول مدت دوره تکمیلی مورد قبول حداقل 12 ماه آموزش تماموقت می باشد.

ضوابط و مراحل ارزشیابی مدارک‌تحصیلی دانش‌آموختگان رشته دکترای دندانپزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور :

الف) معیارهای ارزشیابی:

1-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

2-   داشتن دیپلم کامل متوسطه

3-   شرایط ورود به دوره دندانپزشکی عمومی

4-   طول و محتوای برنامه تحصیلی

ب) مراحل ارزشیابی :

1-  مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی ابتدا توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان از نظر صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت تعیین ارزش به کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی اداره کل امور دانش آموختگان ارجاع می گردد.

2-  مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصیل و طول دوره تحصیلی بررسی میگردد و در صورت تایید تحصیلات گذرانده شده ارزشیابی لازم بعمل آمده و متقاضیان واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی شناخته می گردند.

تبصره 1: تعیین تعداد واحدهای درسی ضروری در دوره تکمیلی و لزوم تدوین پایان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصیل، طول دوره آموزشی و واحدهای درسی گذرانده شده، توسط کمیسیون دندانپزشکی صورت می گیرد.

3-  پس از ارزشیابی اولیه، چنانچه متقاضی واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی گردد، جهت گذراندن دوره تکمیلی (با ذکر تعداد و نوع واحدهای ضروری) به دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی معرفی میگردد.

4-  کلیه افراد معرفی شده به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی طبق ضوابط آن دبیرخانه به دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردند.

5-  مدارک تحصیلی متقاضیانیکه با موفقیت دوره تکمیلی تعیین شده را گذرانده اند، همراه با گواهی و ریز نمرات رسمی طی دوره تکمیلی توسط دانشگاه محل تحصیل که به تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی رسیده است در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی مطرح و تعیین ارزش میگردد.

تبصره 2: کلیه دانش آموختگان رشته دندانپزشکی پس از قبولی در امتحانات مربوطه و طی دوره های تکمیلی و اخذ عنوان دکتری دندانپزشکی می توانند خدمات درمانی خود را ارائه نمایند.

ضوابط ‌ومراحل‌ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان ‌رشته‌های ‌مختلف ‌تخصصی‌ دندانپزشکی‌ دانشگاههای‌خارج‌از کشور:

معیارهای ارزشیابی :

معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل دورة تخصصی در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های آموزشی و عنوان یا سمت متقاضی در طی دوره تخصصی

شرایط ورود به دوره تخصص دندانپزشکی

اصل: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تایید مقطع دوره دکترای دندانپزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای دندانپزشکی عمومی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانش آموختگان رشته دندانپزشکی در مقطع تخصصی خارج از کشور که مدارک آنان از یکی از دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده باشد.

1-  اصل آخرین مدرک تحصیلی خارجی که صحت صدور و تعلق آن به شخص به تصدیق و تایید (مهر و امضاء( نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

2-   فتوکپی از پشت و روی اصل آخرین مدرک تحصیلی تخصصی.

3-  اصل ریزنمرات تحصیلی برای کشورهایی که از طرف دانشگاه ریز نمره صادر می نمایند که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

4-   فتوکپی از ریز نمرات

5-  اصل گواهی و فتوکپی طول دوره با ذکر برنامه آموزشی که از طرف دانشگاه محل تحصیل صادر شده باشد و به تایید نمایندگی (ج . ا. ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

6-  ارائه اصل گواهی و فتوکپی آن در صورت داشتن عنوان یا پست در حین تحصیل در کشور مربوطه که از مراکز معتبر آموزشی دانشگاه یا سازمان نظام پزشکی صادر و به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

7-   اصل پایان نامه تحصیلی (تز) و خلاصه ای از آن حداکثر در دو برگ و فتوکپی آن

8-  اصل و فتوکپی گواهی و شرط ورود به دوره تخصصی صادر از دانشگاه محل تحصیل که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) د رکشور مربوطه رسیده باشد.

9-   کاتالوگ دانشکاه محل تحصیل

10- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم  در مورد آقایان (در صورت دارا بودن)

11- اصل و فتوکپی مدرک قبلی (دکتری دندانپزشکی) در ایران یا خارج

تبصره: دانش آموختگان خرج از کشور رشته دندانپزشکی مقطع تخصص در صورتیکه مدرک قبلی آنان صادره از یکی از دانشگاههای معتبر در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد ملزم به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی می باشند که پس از ارزشیابی مقطع عمومی برابر نظر کمیسیون های مربوطه بررسی مدرک تخصصی امکان پذیر می باشد.

12-ترجمه رسمی کلیه مدارک برای کشورهای غیر انگلیسی زبان

تبصره: کلیه مدارک تحصیلی خارجی پس از تایید (مهر و امضاء) نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه می بایست به تایید (مهر و امضاء) وزارت امور خارجه ایران نیز رسیده باشد.

ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم پایه پزشکی مقاطع B.S، M.S و Ph.D:

 شرایط لازم : سنوات تحصیلی ، تعداد واحداهای گذرانده شده، معدل، در صورت داشتن پایان نامه، تحقیقاتی بودن آن می باشد.

سایر مدارک  دانشگاهی دریافتی با نظر کمیسیونهای ارزشیابی و براساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی تعیین  ارزش می گردد.

تبصره: کسانیکه از تاریخ 1/1/81 به بعد مقطع Ph.D را در یکی از دانشگاههای خارج از کشور شروع نموده اند  ملزم به کذرانده Course بر اساس سیستم آموزشی داخل کشور می باشند، در غیر اینصورت مدارک آنان بعنوان دکتری (Ph.D) پژوهشی تعیین ارزش میگردد.

 ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته روانشناسی بالینی:

تعریف: دکترای تخصصی روانشناسی به درجه Ph.D و Psy.D رشته روانشناسی اطلاق می گردد.

الف) معیارهای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان مقطع دکترای روانشناسی ار نقطه نظر دکترا عبارتند از:

1-  اعتبار دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کشور محل تحصیل

2-   میزان همگن و مرتبط بودن عنوان و محتوای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

3-   دروس و واحدهای درسی گذرانده شده

4-   دوره های آموزشی نظری و عملی در زمینه های مختلف روانشناسی

5-   پایان نامه دوره دکترا

ب) معیارهای بالینی بودن رشته تحصیلی دانش آموختگان دکترای روانشناسی:

1-   دارا بودن دکترای تخصصی Ph.D روانشناسی همراه با شرایط مندرج در بند (الف) و (ب) به شرح ذیل:

1-1-   گذراندن دروس نظری و بالینی در زمینه آزمونهای روانی تشخیص، آسیب شناسی روانی و درمانهای غیر دارویی (روان درمانی ها، شناخت درمانی، رفتار درمانی)

2-1- گذراندن دوره های عملی کارورزی در بخشهای مختلف بالینی شامل درمانگاه و یا بیمارستان حداقل به میزان 1800 ساعت

2-    دارا بودن دکترای تخصصی (Psy.D) روانشناسی

تبصره: دانش آموختگانیکه بر اساس دوره تحصیلی و پایان نامه تدوین شده با توجه به ضوابط تعیین شده شورایعالی ارزشیابی، زمینه و قابلیت بالینی شدن را داشته باشند می توانند پس از طی دوره ضروری تکمیلی به تشخیص کمیسیون ارزشیابی،‌ارزشنامه دکترای روانشناسی بالینی دریافت نمایند.

مدارک تحصیلی اینگونه افراد قبل از طی دوره های تکمیلی تحت عنوان دکترای تخصصی روانشناسی ارزشیابی میگردد. در پرونده ارزشیابی نامبردگان عبارت (نامبرده واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی ضروری جهت عنوان بالینی بودن است) قید می گردد.

ج: شرایط لازم جهت احراز عنوان دکتری تخصصی روانشناسی

مدارک تحصیلی دانش آموختگان دکترای رشته روانشناسی دانشگاههای خارج از کشور که دارای شرایط ذیل باشند به ماخذ دکترای تخصصی روانشناسی تعیین ارزش میگردد.

1-  دانش آموختگان دوره دکترای روانشناسی که در مقطع تحصیلی قبلی (کارشناسی ارشد) در رشته روانشناسی (با گذراندن واحدهای درسی متعارف رشته روانشناسی) تحصیل کرده باشند.

2-  دانش آموختگان دوره دکترای روانشناسی که مقطع تحصیلی قبلی (کارشناس ارشد) ناهمگن و غیر مرتبط داشته باشند ولی در دوره دکترا موفق به گذراندن واحدهای درسی متعارف رشته روانشناسی گردیده باشند.

3-   دانش آموختگان دوره دکترا (Psy.D) رشته روانشناسی

تبصره 1: ملاک معتبر بودن واحدهای درسی رسمی گذرانده شده، ارائه ریز نمرات  و گواهی های رسمی و تایید شده مبنی بر طی دوره نظری و عملی از اداره آموزش دانشگاه یا موسسه محل تحصیل می باشد و حداقل واحدهای درسی رشته روانشناسی مورد قبول طی شده در هر یک از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 20 و 30 واحد بر مبنای نیمسال تحصیلی (به جز پایان نامه) می باشد.

تبصره 2: مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته دکترای روانشناسی بالینی و نیز دانش آموختگانی که مشمول طی دوره های تکمیلی ضروری برای بالینی شدن می باشند در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی می گردد و سایر موارد جهت ارزشیابی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارجاع می گردد.

تبصره 3: آن دسته از دانش آموختگانی که مشمول گذرانیدن دوره های تکمیلی برای اخذ مدرک بالینی باشند، تا زمان طی این دوره ها (حداکثر تا 2 سال) مدرک آنان به ماخذ دکترای تخصصی روانشناسی (با گرایش پژوهش بالینی) ارزشیابی می شود.   

چگونگی ارزشیابی رشته های تحصیلی که بر اساس نظام مصوب آموزشی داخل کشورجزء رشته های موجود در ایران نمی باشند

1-  مدرک تحصیلی رشته دکتری کایروپراکتیک (D.C) صادره از دانشگاههای مورد تایید Chiropractic Council on USA Education C.C.E و با ارائه State Board و National Board  بعنوان دکتری حرفه ای کایروپراکتیک تایید می گردد.

2-  مدرک تحصیلی رشته طب سوزنی در مقاطع B..S و M.S و Ph.D صادره از دانشگاههای معتبر پس از ارزشیابی تطبیقی بر اساس سیستم آموزشی داخل کشور و نظر کمیسیونهای ارزشیابی تعیین ارزش میگردد.

الف: این رشته ها برای پرشکان و متخصصین بالینی بعنوان مقطع تخصصی محسوب نشده و صرفاً می توانند بعنوان روش درمانی با اخذ گواهی صحت صدور برابر مقررات درمانی کشور فعالیت نمایند.

ب: دوره های کوتاه مدت این رشته قابل ارزشیابی نمی باشد (کمتر از 6 ماه)

3-  مدرک تحصیلی رشته طب یونانی صادره از دانشگاههای معتبر در مقاطع مختلف پس از ارزشیابی تطبیقی بعنوان مقطع مربوطه (گیاه درمانی یونانی) ارزشیابی می گردد.

کلیه رشته های فوق به جز کایروپراکتیک جزء رشته های گروه پیراپزشکی محسوب و محدوده وظایف کاری دارندگان این مدارک تابع ضوابط و مقررات گروه پیراپزشکی می باشد.

پیشنهاد می گردد افراد قبل از شروع به تحصیل در رشته هایی که در سیستم آموزشی مصوب داخل کشور وجود ندارند مثل استئوپاتی یا هموپاتی از نظر ارزشیابی رشته، مقطع و محل تحصیل (ضمن ارسال یک نسخه از کاتالوگ محل تحصیل و سرفصلهای آموزشی مورد نظر) یا اداره کل دانش آموختگان مشاوره نمایند

 ارزشیابی مقاطع دکترای گروه پزشکی:

 اداره امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص پذیرش مدارک دانشجویان دوره های دکتری و الزام آنان جهت گذراندندروس آموزشی اعلام نمود که از نظر آن اداره  گذراندن این دوره ها اجباری نمی باشد وشرط لازم جهت اخذ پذیرش و تایید آن نمی باشد اما با توجه به قوانین موجود که پیوستمی باشد، ارزشیابی مدارک آنها در قالب این قوانین صورت می پذیرد. لذا توصیه می گرددچنانچه فرد مایل است دوره های آموزشی را سپری نماید با توافق استاد و دپارتمان دردروس مربوط به رشته تحصیلی شرکت و گواهی لازم را اخذ نماید تا در هنگام ارزشیابیمدارک تحصیلی مدنظر قرار گیرد. ضمنا مسئولیت عدم ارائه گواهی های معتبر درخصوص دروس آموزشی در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی بعهده دانش آموخته می باشد.

ارزشیابی مدارک بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

  - همگن و مرتبطبودن و نبودن عنوان و محتوای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

- معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع و کشور صادر کننده

- طول مدت دورهتحصیل و واحدهای درسی گذرانده شده در دوره دکتری

- محتوی کار پژوهشی مندرج در پایان نامه دکتری

 ضوابط تعیین نوع مقطع دکتری (PhD) : 

1-  در صورت همگن ومرتبط بودن عنوان و محتوای دوره کارشناسی ارشد و دکترا (PhD) و وجود ارتباط منسجمبین این دو دوره تحصیلی، ارزشیابی مقطع دوره دکتری به صورتهای زیر انجام میپذیرند.

1-1  مدارک تحصیلیدانش آموختگان دوره دکتری که در حین طی دوره کارشناسی ارشد و دکتری واحد درسی رسمی و متعارف را گذرانده باشند نیز به ماخذ دکترای تخصصی (PhD) تعیین ارزش میگردند.

2-1  مدارک تحصیلیدانش آموختگان دوره دکتری که در هیچ یک از مقاطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس پژوهشی) و دکتری واحدهای درسی رسمی و متعارف را نگذرانده باشند به ماخذ دکترای پژوهشی (PhD) تعیین ارزش می گردند.

2-  در صورت همگن ومرتبط نبودن عنوان و محتوای دوره کارشناسی ارشد و دکتری و عدم وجود ارتباط منسجم وهماهنگ بین این دو دوره تحصیلی، ارزشیابی مقطع دوره دکتری به صورتهای زیر انجام میپذیرد.

1-2  مدارک تحصیلیدانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع دکترا واحدهای درسی رسمی و متعارف را گذراندهباشند به ماخذ دکتری تخصصی (PhD) تعیین ارزش می گردند

2-2  مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع دکتری واحدهای درسی رسمی و متعارف را نگذرانده باشند علیرغم گذراندن واحدهای درسی رسمی در مقطع کارشناسی ارشد به ماخذ دکترای پژوهشی (PhD) ارزشیابی می گردند.

3-2  مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع قبلی دارای مدرک دکترای گروه پزشکی عمومی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) باشند و در مقطع دکترا PhD واحدهای درسی رسمی و متعارف را گذرانده باشند به ماخذ دکتری تخصصی PhD ارزشیابی میگردد.

4-2  مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع قبلی دارای مدرک دکترای گروه پزشکی عمومی ) پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) باشند و در مقطع دکترا PhD واحدهای درسی رسمی و متعارف را نگذرانده باشند به ماخذ دکتری پژوهشی PhD ارزشیابی میگردد.

تبصره: ملاکارزشیابی واحد های درسی رسمی گذرانده شده ارائه رسمی ریزنمرات از واحد آموزشی دانشگاه محل تحصیل می باشد و حداقل واحدهای درسی مورد قبول طی شده در هر یک ازمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 20 و 30 می باشد.

5-2  مدارک تحصیلی کلیه کسانی که از تایخ 1/ 1/ 78 به بعد مقطع PhD را در یکی از دانشگاه های خارج ازکشور گذرانده اند چنانچه رشته تحصیلی فرد در هر سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و PhD همگون باشد، در صورت گذراندن کورس در دوره فوق لیسانس و نداشتن کورس در مقطع PhD بانظر کمیسیون به عنوان دکتری تخصصی ارزشیابی می گردد.

6-2  در صورت غیرهمگون بودن مقطع قبلی با رشته تحصیلی و عدم گذراندن کورس در طول تحصیل در مقطع PhD مدرک به عنوان دکتری PhD پژوهشی تعیین ارزش می گردد.

3-  ضوابط تعیینرشته و گرایش تحصیلی به شرح زیر می باشد:

1-3  ضوابط تعیین رشته و گرایش تحصیلی دانش آموختگان دوره دکتری بر طبق عنوان رشته ذکر شده در مدرک تحصیلی رسمی ارائه شده توسط دانشگاه محل تحصیل می باشد.

2-3  در صورتی که عنوان رشته تحصیلی به طور صحیح در مدرک تحصیلی ارائه شده ذکر نگردیده باشد تعیین رشته و گرایش آن بر اساس محتوای کار پژوهشی در پایان نامه و واحدهای درسی رسمی ومتعارف گذرانده شده در دوره دکتری صورت می گیرد.

معیارهای کلی ارزشیابی وزارت بهداشت از مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور

  معیارهای کلی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای گروه پزشکی خارج از کشور بر اساس محورهای زیرا نجام می پذیرد:

1-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع

2-   طول مدت دوره تحصیلی در مقاطع رشته های مختلف

3-   محتوای برنامه دوره های آموزی و میزان واحدها و دروس (علوم پایه و بالینی) گذرانده شده

4-   نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است

5-   اظهار نظر سرپرستی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل به کشور مربوطه

6-   کاتالوگ و سایر مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بدیهی است تعیین اعتبار دانشگاه می تواند مختص به تعیین اعتبار تمام یا تعدادی از رشته های تحصیلی و یا مقاطع خاصی از یک رشته تحصیلی در دانشگاه مورد نظر باشد. 

به دانشجویان توصیه می شود که به دلیل تغییر و تحولاتی که ممکن است در این قوانین ایجاد شود و برای به روز رسانی  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند:

http://www.ir-sr.com/index.phpجهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »آيين نامه ها
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
 • تحصیل در استرالیا
 • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
 • تحصیل در کانادا

 • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

  Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0