مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
قوانین وظیفه عمومی2

آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان

 ماده166- کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که از طریق مراجع پزشکی و سازمانهای وظیفه قادر به خدمت وبلامانع تشخیص داده شده اند به مراکز آموزشی نیروهای نظامی و انتظامی تحویل و طبق برنامه آموزشی که از طریق ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنظیم می گردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را باید طی نمایند .

ماده167- کلیه مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای نظامی و انتظامی اعزام و پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و تخصصی و موفقیت در آزمایشهای مربوطه و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی وسیاسی به یکی از درجات گروهبانی وظیفه نایل می شوند.

ماده168- مشمولان فوق دیپلم که به دوره آموزشی درجه داری وظیفه اعزام می شوند در صورت مردود شدن در دوره آموزش مقدماتی تخصصی و یا نداشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی بقیه خدمت خود را با درجه افرادی وظیفه انجام خواهند داد.

ماده169- کلیه مشمولان دیپلمه و پایین تر پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی با درجه افرادی وظیفه به خدمت خود در نیروهای نظامی یا انتظامی مربوطه ادامه خواهند داد.

ماده170- در موارد ضروری نیروها وسازمانهای نظامی و انتظامی مجاز خواهند بود به تعداد مورد نیاز از بین مشمولان دیپلمه پس از خاتمه دوره آموزش مقدماتی نظامی بر اساس ضوابط زیر انتخاب و جهت طی دوره درجه داری وظیفه در تخصص های مورد لزوم به مراکز فرهنگی مربوطه اعزام دارند:

الف- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و سیاسی .

ب- ابراز لیاقت و شایستگی در دوره آموزش مقدماتی نظامی .

ج- داشتن استعداد جسمی و روانی برابر نظریه بهداری سازمان یا نیرو .

د- دارا بودن معدل بالاتر در پایان دوره دبیرستان و دوره آموزش مقدماتی نظامی .

ماده 171- مشمولان لیسانسیه و بالاتر در صورتی که قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند برای طی دوره آموزش مقدماتی نظامی تحویل مراکز آموزشی  خواهند شد و پس از موفقیت در دوره مذکور در صورتی که از لحاظ اخلاقی و سیاسی و مکتبی شایستگی داشته باشند برای طی دوره آموزش افسری وظیفه اعزام خواهند گردید.

ماده172- مشمولانی که دارای دانشنامه دکترا در هر رشته باشند پس از طی دوره آموزش افسری و موفقیت در آزمایشهای مربوطه به درجه ستوان یکمی مفتخر خواهند شد.

ماده173- مشمولان لیسانسیه و فوق لیسانسیه در صورت موفقت در آزمایشهای دوره آموزشی افسری به درجه ستوان دومی مفتخر خواهندشد.

ماده174- در صورتی که مشمولان  لیسانسیه و بالاتر در آزمایشهای دوره آموزش مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی از لحاظ جسمی، مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به درجه افسری نداشته باشندف برای طی دوره درجه داری وظیفه اعزام خواهند شد.

ماده175- در صورتی که مشمولان لیسانسیه و بالاتر در آزمایشهای دوره افسری مردود گردند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی مربوطه از لحاظ مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به مقام افسری نداشته باشند بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر نظر شورا با یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.

ماده 176- میزان حقوق و مزایای ماهانه افسران ، درجه داران ، دانشجویان، دانش آموزان و افراد وظیفه به شرح زیر خواهد بود:

الف_ حقوق ماهانه افسران وظیفه معادل حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران هم درجه کادر ثابت .

ب- حقوق ماهانه درجه داران وظیفه عبارت است از گروهبان سوم 115 واحدحقوق گروهبان دوم 125 واحد حقوق گروهبان یکم 135 واحد حقوق.

ج- حقوق ماهانه دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی 2000 ریال .

د- حقوق ماهانه دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی 2500 ریال

ﻫ - حقوق ماهانه دانش آموزان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی 2000ریال .

و- حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال در بودجه وزارت دفاع پیش بینی می شود .

تبصره- ضریب حقوق درجه داران وظیفه عبارت است از ضریب حقوق پرسنل کادر ثابت ارتش جمهوری اسلامی.

ماده177- میزان مرخصی سالانه پرسنل وظیفه در مدت خدمت برابر مدت مرخصی پرسنل کادر ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد وچگونگی استفاده از آن درآیین نامه مرخصی پرسنل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد0

ماده178- پرسنل وظیفه که در حن خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقودالاثر بشوند حسب مورد تاپایان دوره اسارت یا تعیین تکلیف از واحد مربوطه به عائله تحت تکفل آنان به ترتیب زیر حقوق پرداخت خواهد شد:

الف- در دوره ضرورت از حقوق درجه مربوطه و پس از پایان دوره ضرورت و ورود به دوره احتیاط از حقوق معادل حقوق ثابت هم درجه کادر ثابت.

ب- در صورتی که در حین اسارت و یا مفقودالاثر بودن دوره احتیاط آنها منقضی گردیده و وارد مرحله ذخیره اول شوند از حقوقی  معادل حقوق ثابت یک درجه بالاتر از درجه دوره احتیاط.

ج- در صورتی که حین اسارت ا مفقودالاثر بودن وارد مرحله ذخیره دوم شوند از حقوق معادل یک درجه بالاتر از ذخیره اول .

تبصره- عائله تحت تکفل پرسنل وظیفه حسب مورد برابر مقررات استخدامی نیروهای نظامی و انتظامی خواهد بود.

ماده 179- از نظر  این آیین نامه پرسنل وظیفه ای اسیر یا مفقودالاثر شناخته می شوندکه توسط نیرویا سازمان مربوط بر اساس مقررات مورد عمل نیروهای نظامی وانتظامی مراتب اسارت یا مفقود الاثر بودن آنان تایید گردد.

ماده180- با مشمولانی که مشغول گذرانیدن دوره ضرورت بودهو به علل قانونی از خدمت ترخیص شود چنانچه علتی که موجب ترخیص گردیده مرتفع و بازگشت آنان به خدمت ضروری باشد در صورتی که بیش از یکسال از تاریخ ترخیص نگذشته باشد به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف-چنانچه قبل از اتمام دوره آموزشی ترخیص شده باشند به مرکز آموزشی اعزام خواهند شد تا دوره آموزشی را بگذرانند.

ب- چنانچه بعدازاتمام دوره آموزشی ترخیص شوند به منظور ادامه بقیه خدمت دوره ضرورت به نیرو یا سازمان مربوطه قبلی معرفی خواهند شد.

تبصره-مدت خدمت قبلی مشمولان مذکور در ماده فوق جزو خدمت ضرورت آنان محسوب خواهد شد .

ماده181- پرسنل وظیفه ای که توسط مقامات قضایی زندانی می شوند در زمان بازداشت ارتباط آن بانیرو یا سازمان مربوطه قطع و از کسوت نظامی خارج خواهند شد .

تبصره 1- هرگاه بازداشت پرسنل وظیفه توسط مقامات قضایی در دوره آموزش باشند در صورت اعاده به خدمت چنانچه مدت بازداشت بنابه تشخیص شورای آموزشی یا فرهنگی مرکز آموزش موجب لطمه به آموزش گردد دوره آموزشی آنان تجدید خواهد شد در غیر اینصورت بقیه دوره آموز ش ادامه خواهند داد ودرصورتی که مدت ازداشت پس ازخاتمه آموزش ودرحین خدمت باشد بقیه خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب ایام بازداشت انجام خواهند داد.

تبصره2- مدت زندانی جزو خدمت وظیفه محسوب نخواهد شد .

ماده182- مدت خدمت دوره ضرورت مشمولانی که به هر علت از خدمت منفک گردیده و مجددا به خدمت اعزام می شوند مدتی است که در اعزام مجدد آنان ملاک عمل می باشد .

ماده183-یگان ترخیص کننده این قبیل مشمولان موظف است مدارک اعزامی را ضمن ذکر علت ترخیص به حوزه اعزام کننده ارسال دارد.

غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتهای آنان

 ماده184- مشمولان زیر غایب محسوب می‌شوند مگر انکه مطابق ضوابطی که به تائید شورای موضوع تبصره 2 ماده21 قانون خدمت وظیفه عمومی برسد، عذر غیبت ایشان موجه باشد.

1-مشمولانی که در تاریخ مقرر در حوزه وظیفه عمومی مربوطه جهت اعزام بخدمت حاضر نشوند.

2-مشمولانی که به وضع آنها وسیله سازمانهای وظیفه عمومی رسیدگی شده و برگ قانونی معافیت موقت دریافت و پس از انقضای مدت اعتبار آن ظرف یکماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی ننمایند.

3-مشمولانی که پس از تعیین محل خدمت و اعزام در پادگان محل آموزش حاضر نشوند.

ماده 185- مشمولان غایب که پس از دستگیری یا معرفی خود در حین رسیدگی از لحاظ پزشکی معاف دائم شناخته شوند چنانچه علت معافیت در ایام غیبت بوجود امده باشد جهت رسیدگی به اتهام غیبت به مراجع قضائی معرفی می‌گردند و چنانچه به تشخیص شورای پزشکی معاینه کنده بعلت معافیت اینگونه مشمولان در تاریخ احضار و طول مدت غیبت نیز وجود داشته از تعقیب کیفری معاف خواهند بود.

ماده186 - به مشمولان غایب که پس از حضور یا دستگیری در معاینه پزشکی معاف موقت تشخیص داده شوند تا تعیین تکلیف قطعی(معافیت دائم پزشکی یا اعزام بخدمت) برگ معافیت موقت داده نخواهد شد.

ماده 187- مشمولان غایبی که به خدمت دوره ضرورت اعزام شده‌اند چنانچه در حین خدمت معاف پزشکی دائم تشخیص داده شوند پرونده آنان به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده اعاده تا موضوع غیبت در محاکم صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده 188- مشمولانی که دارای غیبت بوده و به خدمت اعزام می‌شوند پس از پایان خدمت کارت پایان خدمت به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده ارسال خواهد شد و حوزه اعزام کننده چگونگی غیبت را به دادسرای محل اعلام و برابر حکم صادره از دادگاه عمل خواهد شد.

ماده 189- مشمولان غایبی که به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند در صورتیکه در حین خدمت دوره ضرورت حسن رفتار و اخلاق از آنان مشاهده شود و یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمایند مراتب مورد گواهی فرمانده نیرو یا سازمان مربوطه واقع گردد موضوع همراه کارت پایان خدمت دوره ضرورت به حوزه وظیفه اعزام کننده اعلام تا از آن طریق به اداره وظیفه عمومی منعکس گردد که در صورت موافقت اداره وظیفه عمومی از اعلام موضوع غیبت به محاکم صالح قضایی صرف نظر نموده و کارت پایان خدمت دوره ضرورت از طریق حوزه ذیربط به آنان تحویل گردد.

ماده 190- مراجع انتظامی موظفند مشمولان غایب حوزه استحفاظی را دستگیر نموده و به حوزه وظیفه محل تحویل دهند.

جرائم و مجازاتها

 ماده 193- پرسنلی که در حین اموزش اولیه مرتکب فرار از خدمت شوند ملزم هستند خود را به واحد مربوطه معرفی در صورتیکه دستگیر شوند نیز باید به همان واحد تحویل گردند و چنانچه معرفی آنان به واحدهای مربوط امکانپذیر نباشد باید به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیری تحویل تا همانند سایر مشمولین به خدمت اعزام گردند.

ماده194- خدمت قبلی این قبیل مشمولان پس از معرفی یا دستگیری حتی در صورت فرار مکرر جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد .

ماده195- مشمولانی که پس از خاتمه دوره آموزش مرتکب فرار از خدمت شوند در صورتی که مدت فرار از خدمت آنان 6ماه یا کمتر باشد پس از دستگیری یا معرفی نسبت به تعقیب کیفری آنان برابر مقررات قانون دادرسی وکیفر ارتش اقدام و بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.

ماده196- چنانچه مدت فرار از خدمت پرسنل وظیفه پس از پایان دوره آموزشی بیش از 6ماه باشد مدت خدمت قلی آنان جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نگردیده ودر صورت معرفی یا دستگیری توسط دژبان یا ژاندارمری محل به یگان محل خدمت قبلی اعزام وتحویل خواهند شد،تا ضمن انجام خدمت دوره ضرورت نسبت تعقیب کیفری آنان اقدام گردد.

تبصره- چنانچه از تاریخ ترخیص مشمولان موضوع ماده182ویااز تاریخ فرار از خدمت مشمولان ماده بیش از یکسال گذشته باشد در صورت نیاز به تجدید آموزش بنابه تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه جهت طی دوره آموزشی از طریق یگان محل خدمت به مراکز آموزشی همان نیرو یا سازمان اعزام خواهند شد .

ماده197- دستگیری و تعقیب کیفری پرسنل وظیفه فراری حسب مورد به عهده مامورین دژبان و مامورین انتظامی محل خواهد بود.

نحوه شناسائی و دستگیری مشمولین غائب

 ماده199- سپاه پاسداران ،کمیته انقلاب اسلامی ،ژاندارمری و شهربانی وجمهوری اسلامی ایران موظفند مشمولان غائب خدمت وظیفه عمومی را شناسایی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیری تحویل نمایند.

ماده200- سازمانهای مندرج در ماده 199 این آئین نامه موظفند ضمن رسیدگی به انجام درخواست مراجعین در صورتی که در سن مشمولیت باشند(متولدین 1338وبعد از آن که وارد سن 19 سالگی می شوند )مدارک مربوط به وضع مشمولیت آنان را خواستار و چنانچه فردی فاقد مدارک یاد شده باشد او را دستگیر و به نزدیکترین حوزه وظیفه عمومی معرفی و تحویل نمایند.

تبصره1- هر گاه مشمولان موضوع این ماده متهم به ارتکاب جرائمی باشند بدوا جهت تعقیب کیفری به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی و پس از رفع نیاز قضایی به منظور انجام خدمت به حوزه وظیفه عمومی معرفی شوند .

تبصره2- مدارک مربوط به وضع مشمولیت مندرج در این ماده عبارتند از :

الف- کارت پایان خدمت دوره ضرورت.

ب- کارت معافیت دائم کامپیوتری .

ج- کارت معافیت موقت (کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر ) در مدت اعتبار آن.

د- کارت تحصیلی معتبر.

ه- کارت شناسایی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی.

و- گواهی اشتغال به خدمت پرسنل وظیفه در دوره ضرورت.

ز- گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جهموری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی موضوع موارد 6-7-8و9 قانون خدمت وظیفه عمومی .

ح- دفترچه آماده به خدمت در مدت اعتبار آن .

تبصره3- درصورتی که سازمانهای مذکور به منظور معرفی و تحویل مشمولان غائب به حوزه وظیفه عمومی نیاز به همکاری سایر سازمانهای مذکور در ماده 199 این آئین نامه را داشته باشند سازمانهای مزبور موظفند در صورت درخواست همکاری لازم را معمول دارند.

ماده201- کلیه افرادی که در سنین مشمولیت قرار دارند موظفند مدارک مربوط به وضع مشمولیت خود را همراه داشته باشند.

ماده202- هر یک از نیروهای مندرج در ماده 199 این آئین نامه جهت دریافت اطلاعات مردمی و تسهیل در انجام ماموریت فوق موظفند امکاناتی از قبیل تلفن و غیره را برای مراجعه مردم به وجودآورده و این مسئله را به وسیله رسانه های گروهی محل به اطلاع عموم برسانند تابه وسیله اطلاعات مردمی مشمولان غائب و کار فرمایان متخلف محل شناسایی و دستگیر شوند.

ماده203- وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، نهادهای قانونی ضمن انجام امور جاری چنانچه مشمولی فاقد مدارک مذکور در تبصره 2 ماده200 باشد موظفند آنان را شناسایی نموده و مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل اعلام نمایند.

ماده204- مامورین انتظامی هر محل مکلفند کلیه اماکن عمومی از قبیل هتلها، مهمانخانه ها، گاراژها، سینماها، ترمینالهای اتوبوسرانی، پارکهاوباشگاههای ورزشی را زیر نظر داشته تا مشمولین غایبی را که در این اماکن حضور دارند شناسایی و دستگیرنمایند.

ماده205- هر یک از سازمانهای مندرج در ماده 199 موظفند مشمولانی را که توسط حوزه های وظیفه عمومی با مکاتبه و تعیین آدرس خواسته شده باشند دستگیر و به حوزه های مربوطه معرفی نمایند.

ماده206- مامورین پلیس راه ژاندارمری و راهنمایی و رانندگی مکلفند ضمن انجام وظیفه محوله چنانچه به مشمول غایبی برخورد نمایند او را دستگیر و به نزدیکترین مرجع انتظامی تحویل نمایند.

ماده 207- سازمانهای موضوع ماده 199 این آیین نامه باید به موسسات غیر دولتی از قبیل کارخانجات، کارگاهها، بنگاهها، مغازه ها و سایر اماکنی که در حوزه استحفاظی آنان قرار دارد مراجعه و مشمولان غایبی را که به کار گرفته شده اند دستگیر و نیز در مورد تعقیب کیفری کارفرما اقدام لازم انجام و با پرونده متشکله به دادسرای عمومی محل معرفی نمایند.

ماده208- در صورتی که مامورین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تامین اجتماعی و کمیته های امور صنفی ضمن انجام وظائف محوله متوجه شوند که کار فرمایی مشمول غایبی را به کار گرفته است باید مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل جهت دستگیری مشمول غایب و تعقیب قانونی کار فرمای متخلف اعلام دارند.

ماده209- مامورین انتظامی هر محل موظفند افرادی را که در سن مشمولیت بوده و فاقد مدارک مذکور در تبصره2 ماده 200 باشد و در معابر عمومی به مشاغلی اشتغال دارند دستگیر و به حوزه وظیفه عمومی محل تحویل نمایند .

ماده210- حوزه های وظیفه هر محل موظفند مشمول یا مشمولین غایبی را که به آنها تحویل می گردد پس از احراز هویت در صورتی که قانونا بلامانع و قادر به خدمت باشند برای آنان دفترچه آماده به خدمت صادر و به مراکز آموزش نیرو یا سازمانی که قبلا در مورد پذیرش این قبیل مشمولین هماهنگی تعیین گردیده اند اعزام دارند .

ماده211- مشمولان غایب که توسط نیروهای ماده 199 این آیین نامه دستگیر و به حوزه وظیفه محل دستگیری تحویل می شوند هرگاه از ارائه شناسنامه عکس دار خودداری نمایند حوزه های وظیفه عمومی باید برای آنان دفترچه آماده به خدمت بدون عکس با مشخصاتی که اظهار می دارند صادر نمایند و مراکز آموزش موظف به پذیرش اینگونه مشمولان

خواهند بود.

تبصره- مراکز آموزشی موظفند مشخصات و عکس اینگونه مشمولان را به دادسراهای انقلاب اسلامی و ادارات اطلاعات محل مربوطه ارسال دارند .

ماده212- چنانچه مشمولین غائب در غیر موعد اعزام به حوزه های وظیفه عمومی تحویل شوند و امکان اعزام آنان به مراکز آموزشی نیز نباشد حوزه های وظیفه عمومی مجازند از مشمول تضمین یا تعهد کتبی بر حسب موزد اخذ و دفترچه آماده به خدمت برای خدمت برای اولین وهله اعزام صادر و تحویل نمایند.

تبصره1- در صورتی که مشمول نتواند تضمین یا تعهد لازم را بسپارد اینگونه مشمولین باید تا اولین مرحله اعزام در مرکز هنگ یا گردان های ژاندارمری تحت آموزش قرار گرفته و سپس به مراکز آموزشی اعزام گردند.

تبصره 2- ژاندارمری جمهری اسلامی ایران باید پیش بینی های لازم در مورد تامین اعتبارات مربوط به این قبیل مشمولین را بنماید .

ماده213- مشمولانی که دستگیر و به حوزه های وظیفه عمومی محل تحویل می شوند در صورتی که به مراکز آموزشی اعزام و یا در هنگ ها و یا در گردانهای ژاندارمری نگهداری شوند پایه خدمتی آنان از همان روز دستگیری محسوب خواهد شد.

ماده214- در صورتی که مشمولان ماده 212 در موعد مقرر که در دفترچه آماده به خدمت قید گردیده برای اعزام به موقع حاضر نشوند بایستی اسامی و آدرس آنان با ذکر هویت شخص ضامن در اختیار سازمانهای مذکور در ماده 199 این آیین نامه گذارده شود تا نسبت به دستگیری مجدد مشمولان و تعقیب قانونی آنان از طریق دادسرای عمومی محل اقدام گردد.

ماده215- مشمولانی که در موعد مقرر برای اعزام به خدمت حاضر نگردیده و پس از مدتی شخصا مراجعه نمایند بدون معرفی به دادگاه به خدمت اعزام خواهند شد و مدت خدمت دوره ضرورت آنان بیش از خدمت مقرره قانونی خواهد بود. بدیهی است در پایان خدمت برابر ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد 0

ماده216- مشمولانی که برای بار دوم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل می شوند پس از تعیین تکلیف و صدور حکم باید از طریق مراجع قضایی جهت اعزام به خدمت به حوزه های وظیفه عمومی محل تحویل گردند و حوزه های مربوطه باید تاریخ اعزام مجددی برای این قبیل مشمولان تعیین و چنانچه مشمولین مذور در تاریخ تعیین شده حاضر به اعزام نشوند حوزه های مربوطه باید مراتب را جهت اجرای حکم صادره به دادسرای محل اعلام دارند .

ماده217- مشولانی که به حبس تعلیقی محکوم شده اند چنانچه به اتهام فرار خدمت نیز تحت تعقیب قرار گیرند  با توجه به تبصره8 ماده40 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات مقرره برای فرار از خدمت مجازات تعلیقی نیز درباره آنان اجرا خواهد شد.

ماده218- حوزه های وظیفه عمومی موظفند از تاریخ 27/04/65 برای مشمولان غایبی که شخصا خود را معرفی بنمایند و یا دستگیر شوند و یا مشمولانی که قبلا دفترچه آماده به خدمت اخذ و در تاریخ معیین به خدمت  نرفته اند بر حسب مورد در دفترچه آماده به خدمت آنان مدتی را که باید اضافه خدمت داشته باشند قید نمایند.

ماده219- سازمانهای مندرج در ماده 199 این آیین نامه باید پرسنل وظیفه فراری را دستگیر و به دژبان محل تحویل نمایند و در صورت نبودن دژبان به واحدهای ژاندارمری معرفی تا به نزدیکترین واحد دژبان تحویل شوند.

ماده220- یگان دژبان یا ژاندارمری محل در مرد پرسنل وظیفه فراری به ترتیب زیر اقدام خواهند نمود.

الف- در صورتی که پرسنل وظیفه در مراکز آموزش مرتکب فرار از خدمت گردیده باشند تحویل مرکز آموزشی ذیربط خواهند شد تا مطابق ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 193 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار گردد.

ب- پرسنل وظیفه ایی که پس از خاتمه دوره آموزش مرتکب فرار از خدمت شده اند از طریق دژبان یا ژاندارمری به یگان محل خدمت قبلی اعزام و تحویل خواهند شد تا در صورتی که مدت فرار از خدمت آنان 6 ماه یا کمتر باشد بقیه دوره خدمت ضرورت انجام داده و هر گاه مدت فرار ازخدمت بیش از 6 ماه باشد مدت خدمت قبلی آنان مطابق ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی جزءخدمت دوره ضرورت محسوب نگردیده و مجددا باید خدمت دوره ضرورت را در یگان قبلی انجام دهند و در هر دو مورد نسبت به تعقیب کیفری آنان اقدام گردد.

ماده221- در صورتی که پرسنل وظیفه حسب مورد از مراکز آموزش یا  یگانهای نیروهای نظامی و یا انتظامی مرتکب فرار از خدمت گردند فرماندهان مربوطه باید حداکثر ظرف10 روز مراتب را با ذکر مشخصات و نشانی جهت دستگیری به سازمانهای موضوع ماده 199 این آیین نامه و مراجع انتظامی محل خدمت و حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده اعلام دارند تا سازمانهای مذکور آنان را دستگیر و به محل خدمت تحویل نمایند .

ماده222- برای مشمولانی که تا زمان تصویب این قانون در ایام غیبت از طریق بسیج به جبهه اعزام گردیده اند در صورت معرفی یا دستگیری مانند سایر مشمولین غایب دفترچه آماده به خدمت صادر و چنانچه گواهی انجام خدمت در جبهه از طریق بسیج ارائه نمایند مدت خدمت تاییدشده از اضافه خدمت آنان کسر خواهد شد ومراتب نیز در دفترچه آماده به خدمت قید می گرددو هرگاه مشمول به خدمت اعزام شده باشد به واحد مربوطه اعلام خواهد شد که مدت خدمت مذکور را از میزان اضافه خدمت وی کسر نمایند.

ماده223-کارفرمایان و مسئولان موسسات غیر دولتی از قبیل کارگاهها ،بنگاهها،مغازها،حق به کار گیری مشمولان،غایب زمان جنگ را در موسسات مذکور ندارند ودر زمان صلح نیزقبل ازرسیدگی به وضع مشمولان حق به کارگیری مشمولان زمان صلح را نیز نخواهند داشت.

تبصره- اشخاصی که مشمولان غایب موضوع این ماده را در موسسات خود به کار گیرند توسط نیروهای مذکور در ماده 199 این آیین نامه شناسایی و به دادسرای عمومی محل معرفی خواهند شد تا به اتهام به کار گرفتن مشمولان غایب زمان جنگ تحت تعقیب قانونی قرار یرند.

ماده224- مامورین انتظامی در صورت برخورد با افرادی که فاقد مدارک مذکور در تبصره 2ماده200 باشند تا مشخص شدن وضعیت مشمولیت با آنان همانند سایر مشمولین غایب رفتار خواهند نمود.

ماده225- کلیه افراد وظیفه در زمان جنگ باید حداقل یک سال ازمدت خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام دهند.

تبصره- مناطق عملیاتی مناطقی است که توسط شورای عالی دفاع به عنوان منطقه عملیاتی تعیین شده یا می شوند.

ماده226- در صورتی که هر یک ازنیروها یا سازمانهای نظامی و انتظامی امکان به کار گیری پرسنل وظیفه خود را به مدت یک سال در مناطق عملیاتی نداشته باشند با در نظر گرفتن وظیفه و نوع ماموریت محوله به هر نیرو یا سازمان پرسنل وظیفه از نیرویی به نیروی دیگر تعویض و جابجا خواهند شد و هماهنگی درباره تعویض و جابجایی پرسنل وظیفه از نیرویی به نیرویی دیگر در مورد نیروهای سه گانه ارتش و ستاد مشترک و وزارت دفاع و سازمانهای تابعه با ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و درباره سپاه با ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در مورد کمیته انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران با وزارت کشور خواهد بود به نحوی که این قانون در مورد کلیه افراد وظیفه بطور بکسان اجرا گردد.

تبصره- مشمول یا مشمولانی که با تشخیص شورای عالی دفاع وجود آنان در غیر مناطق عملیاتی ضروری باشد الزامی به انجام یک سال خدمت در مناطق عملیاتی ندارند و خدمت مقرر را در همان نیرو و یا سازمان مربوط انجام خواهند داد .

ماده227- در هر استان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام ماموریت ها و وظلئف محوله موضوع قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365 شورایی  مرکب از  نمایندگان سازمانهای مذکور در ماده 1 این قانون زیر نظر استاندار تشکیل می گردد.

تبصره- در مناطقی که به دلیل وجود مسائل خاص فرهنگی یا سیاسی امکان اقدام عمل جهت شناسایی و دستگیری سربازان فراری و مشمولان غائب به طور جداگانه و مستقل برای سازمانها وجود نداشته یباشند پس از درخواست یکی از سازمانهای مذکور موضوع در شورای مذکور در ماده فوق مطرح و پس از هماهنگی در جهت انجام ماموریت هااقدام مشترک توسط سازمانها صورت خواهد پذیرفت.

آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/1365 

 ماده 1- کارگران و مستخدمین وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت ، ملی و مصادره شده و تحت پوشش و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامه است و شهرداریها، چنانچه ظرف60 روز از تاریخ پایان خدمت وظیفه به محل کار خود مراجعه نمایند، کار فرما یا سازمان مربوط مکلف است آنان را به کار اولیه خود بگمارد.

ماده2- در صورتی که در بخش خصوصی بازگشت به کار کارگر پس از انجام خدمت وظیفه عمومی در قرارداد استخدامی شرط شده باشد و کارگر ظرف مدت مقرر در ماده 1 به کارگاه مراجعه نماید کارفرما مکلف است وی را به کار اولیه خود بگمارد.

تبصره- در مواردی که کارگر به کار اولیه گمارده شود نباید مزد و مزایای وی از آنچه که قبل از اعزام به خدمت وظیفه عمومی دریافت می نموده کمتر باشد.

ماده3- چنانچه اشتغال مجدد کارگران و مستخدمین مشمول این آیین نامه در شغل اولیه یا مشاغل مشابه آن امکان پذیر نباشد و ذینفع نیز از قبول شغل دیگر امتناع نماید با آنان بر حسب مورد ضمن رعایت ماده 2 این آیین نامه طبق مقررات مورد عمل سازمان مربوط یا قانون کار رفتار خواهد شد .

ماده 4 – در صورتی که مستخدم یا کارگر به علت بیماری یا پیشامدهای غیره مترقبه نتواند در مدت مقرر در این آیین نامه به موسسه یا محل کار سابق خود مراجعه نماید ،مکلف است پس از رفع مانع بلافاصله خود را به واحد مربوط معرفی و مدارک لازم را ارائه نماید که در این صورت طبق مقررات مورد عمل سازمان یا قانون کار با وی رفتار خواهد شد .

ماده5 – کارگران مشمول این آیین نامه در صورتی که برای اشتغال به کار سابق خود به آموزش حرفه ای نیاز داشته باشند کارفرما از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، امکانات آموزش مرد لزوم را فراهم می نماید.

ماده6- کارفرمایان مکلفند در صورتی که مزایایی از قبیل اضافه دستمزد ،تهیه مسکن برای کارگران کارگاه خود برقرار کرده باشند مزایای مذبور را برای کارگران مشمول این آیین نامه نیز از تاریخ اعاده به کار تامین نمایند.

ماده7- در صورتی که کارگران مشمول قانون کار، پس از پایان خدمت وظیفه عمومی با رعایت مفاد این آیین نامه کار خود را به جهاتی از قبیل تعطیل کارگاه از دست بدهند، مراکز کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به معرفی این قبیل کارگران برای آموزش یا اشتغال به کار، در شرایط مساوی حق تقدم قائل خواهندشد.

قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 7/5/1375

 ماده واحده-  از تاریخ 1/4/1375 حقوق پرسنل وظیفه براساس درصدهای زیر بر مبنای حداقل حقوق پرسنل کادر نیروهای مسلح ، موضوع بند "" الف "" ماده 1  قانون حقوق و مزایای مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -  مصوب 1368 -  و بند "" الف "" ماده  144 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب 1370 – و اصلاحات بعدی محاسبه و پرداخت می شود :

ردیف   درجه                                                               درصد حقوقی

1     سرباز یا ناوی                                                          35%

2     سرباز دوم یا ناوی دوم                                               40%

3     سرباز یکم یا ناوی یکم                                               45%

4    سرجوخه، رزم یار و سرناوی                                        50%

5    گروهبان سوم، رزم آور سوم و مهناوی سوم                     60%

6   گروهان دوم، رزم آور دوم و مهناوی دوم                          70%

7    گروهبان یکم، رزم آور یکم و مهناوی یکم                          80%

8   رزم دار دوم                                                             90%

9    استور یکم، رزدار یکمی و ناو استوار یکم                         100%

10   ستوان سوم یا ناوبان سوم                                        120%

11    ستوان دوم یا ناوان دوم                                            140‌%

12   ستوان یکم یا ناوبان یکم                                           160%

13    ستوان یکم  پزشک یا ناوبان یکم پزشک                         180%

تبصره1-  حقوق پرسنل وظیفه در دوران آموش قبل از دریافت درجه یا سر دوشی بر اساس درصدهای حقوقی زیر-برمبنای حداقل حقوق پرسنل نیروهای مسلح موضوع این قانون- محاسبه و پرداخت می شود:

الف- پرسنل وظیفه ردیفه های (1) الی(7)                              20%

ب- پرسنل وظیفه ردیف های (8) الی(10)                             30%

ج- پرسنل وظیفه ردیف (11)                                                 40%

د- پرسنل وظیفه ردیف های (12) و (13)                               50%

تبصره2-  نیروهای مسلح و ازمان های وابسته به نیروهای مسلح که پرنل وظیفه در اختیار دارند مکلفند، با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب، در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب یا هزینه آن (درهنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی) برای آنان فراهم کنند.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس تایید ستادکل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره3- هرگونه تغییرو اصلاح درصدهای حقوقی موضوع این قانون بنا به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران صورت می گیرد.

تبصره4- از زمان تصویب این قانون، ماده (21) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1368- و تبصره(3) آن و ماده (148) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- مصوب 1370- وتبصره(3) آن لغو می شود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و چهار تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مخورج هفتم مراد ماه یکهزارو سیصد هفتادوپنج مجلس شورای اسلامی تویب و در تاریخ 8/5/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی

مبحث اول: دانش آموزان

ماده1- دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارسالة آخر دورة متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای به کسانی اطلاق می‌شود که طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش به طور روزانه یا شبانه به تحصیل اشتغال داشته و ارزش تحصیلی آنان به تأیید وزارت آموزش و پرورش دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن شناخته شود.2

ماده2- اشخاص مذکور در مادة 1 این آئین نامه که به سن مشمولیت (ورود به 19 سالگی) رسیده به تحصیل اشتغال داشته باشند می‌توانند تا پایان دورة تحصیلی که حداکثر تا سن 24 سال تمام خواهد بود از معافیت تحصیل استفاده نمایند.

ماده3- تقاضای معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنرجویان و دانش آموزان دانشسراها که در مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارند از طریق ادارت و نواحی و مناطق ان وزارتخانه به عمل آمده و معافیت تحصیلی به وسیلة سازمان‌های وظیفة عمومی مستقر در محل سازمان‌های آموزشی مذکور صادر می‌گردد.

ماده4- ادارات و نواحی و مناطق آموزش و پرورش موظفند به محض اینکه دانش آموزش به سن مشمولیت رسید به طور انفرادی برای او از سازمان وظیفة عمومی مستقر در محل تقاضای معافیت تحصیلی آنان را صادر و به مرجع متقاضی ارسال و حوزة وظیفة محل تولد مشمول را در جریان امر قرار دهند.

معافیت تحصیلی صادره در سال‌های بعد بدون نیاز به اعلام با سازمان‌های وظیفة عمومی توسط ادارات و نواحی مناطق آموزش و پرورش کنترل و تمدید خواهد شد.

تبصره- محصلینی که ضمن تحصیل در دورة راهنمائی به سن مشمولیت برسند حق استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند به استثنای دانش آموزان دورة راهنمائی و همچنین آن عده از دانش آموزان دورة راهنمائی که عقب افتادگی ناشی از حضور در جبهه داشته یا خواهند داشت که در این صورت برای جبران عقب افتادگی مذکور معادل سال‌های حضور در جبهه با تشخیص معاونت امور جنگ وزارت آموزش و پرورش به سقف سن تحصیلی آنها افزوده می‌شود و پس از ورود به دبیرستان در مورد آنان برابر مادة 4 و با رعایت مادة 2 این آئین نامه اقدام و مدت اضافی از هر سال نیز یک سال محاسبه خواهد شد.

ماده5- ادارات و مناطق و نواحی آموزش و پرورش موظفند به محض فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل دانش آموزان مراتب را ضمن اعادة کارت معافیت تحصیلی به سازمان وظیفة عمومی صادر کنندة آن اعلام دارند تا معافیت تحصیلی لغو و به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود.

تبصره- عدم حضور غیر موجه دانش آموزان بیش از 3 ماه متوالی در مؤسسة آموزشی یا اخراج از آن از نظر مشمولیت ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

 مبحث دوم: دانشجویان

ماده 6- دانشجو به کسی اطلاق می‌گردد که طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تأیید وزارتخانة ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزدو

ماده7- فارغ‌التحصیلان دیپلمة مشمول هر سال می‌توانند در همان سال در مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور شرکت نمایند.

ماده 8- مشمولان غائب حق شرکت در مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش را ندارند.

ماده9- مشمولانی که طبق مقررات آئین نامه در مسابقات ورودی دانشگاه‌ها شرکت می‌نمایند در صورت اعلام ادارة وظیفة عمومی مانند سایر مشمولین در موعد مقرر به خدمت دورة ضرورت اعزام گردیده و در صورت اعلام قبولی قطعی در هر مرحله‌ای از خدمت باشند ترخیص خواهند شد.

ماده10- مشمولان مذکور در مادة قبل چنانچه در زمان اعلام شده از طرف ادارة وظیفة عمومی برای اعزام به خدمت دورة ضرورت حاضر نشوند غائب محسوب و در صورت اعلام قبولی قطعی حق ادامة تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را نخواهند داشت.

ماده11- دانشجویانی که دانشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزشی محل تحصیل آنان منحل و یا رشتة تحصیلی آنان حذف شود به شرطی که مشمول غائب شناخته نشوند حق شرکت در مسابقات ورودی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را خواهند داشت.

ماده12- مشمولان دیپلمه که با رعایت مقررات این آئین نامه در مسابقات ورودی یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و یا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه‌های و سازمان‌های دولتی در داخل کشور که اساسنامه و برنامة آنها به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزات آموزش و پرورش رسیده باشد قبول شوند می‌توانند تا اخذ مدرک تحصیلی دکتری به طور پیوسته ادامة تحصیل داده و از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده13- معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به استناد گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقامات مسئول وسیله حوزه‌های وظیفه عمومی و گروهانهای ژاندارمری مستقر در محل تحصیل آنان صادر و ضمن اعلام مراتب به حوزه وظیفه یا یگان ژاندارمری محل صدور شناسنامة مشمول به دانشگاه یا مؤسسة آموزش عالی متقاضی ارسال می‌گرد. معافیت صادره سالیانه وسیلة مراجع آموزشی مربوطه کنترل و بدون نیاز به اعلام به سازمان‌های وظیفة عمومی ذیربط تا پایان تحصیل یا ترک تحصیل تمدید خواهد شد.

ماده14- فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس و دکتری مشمول داخل کشور چنانچه حداکثر تا 6 ماه پس از فراغت از تحصیل خود را به حوزه‌‌های وظیفة عمومی معرفی ننمایند غائب محسوب خواهند شد.

ماده15-فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مدت مندرج در مادة قبل می‌توانند در دوره‌های تحصیلی بالاتر از لیسانس در داخل کشور به تحصیل ادامه دهند. صدور معافیت تحصیلی آنان منوط به نداشتن غیبت بوده و معافیت صادره تا اخذ درجة دکتری تمدید خواهد شد.

ماده16-تغییر رشتة تحصیلی یا انتقال دانشجویان از یک دانشگاه یا مؤسسة آموزش عالی دیگر در صورتی امکان‌پذیر است که برای دانشجو بیش از 4 نیسمال تحصیلی عقب افتادگی ایجاد ننماید و تغییر رشته نیز مورد تصویب دانشگاه یا مؤسسة آموزش عالی مربوطه بوده و به وسیلة وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأیید گردد.

ماده 17- مشمولان دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامة تحصیل شرکت می‌نمایند مانند مشمولین هم طبقة خود به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولی قطعی ترخیص خواهند شد و چنانچه حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام قبولی قطعی بدون عذر موجه از کشور خارج نشوند حق ادامة تحصیل نخواهند داشت.

ماده 18- دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیت تحصیلی به تحصیل اشتغال دارند چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند موظفند حداکثر ظرف 6 ماه از کشور خارج شوند در غیر این صورت حق خروج از کشور را نخواهند داشت.

تبصره- چنانچه مشمولی به منظور خروج از کشور به مدت بیشتری نیاز داشته باشد مدت‌های مندرج در دو مادة فوق برحسب پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی موافقت ادارة وظیفة عمومی تا 6 ماه دیگر تمدید خواهد شد.

ماده19- دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دورة دبیرستان مشغول تحصیل شده باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه در داخل کشور بوده و مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 20- به مشمولانی که به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند معافیت تحصیلی داده نخواهد شد.

ماده21- مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند چنانچه در رشته‌های مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجة دکتری می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالی (ادارة کل دانشجویان خارج از کشور) خواهد بود.

ماده22- جهت مشمولان موضوع مواد 19 و 21 وسیلة وزارتخانة ذیربط از ادارة وظیفة عمومی تقاضای معافیت تحصیلی به عمل آمده و در صورتی که واجد شرایط باشند کارت معافیت تحصیلی صادر و به وزارتخانة متقاضی ارسال خواهد شد.

ماده 23- امتیازات مالی، اجتماعی، رفاهی و غیره که از طرف دولت، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و شورای مدیریت حوزة علمیة قم و غیره به دانشجویان و دانش آموزان و طلاب داده می‌شود شامل مشمولانی که فاقد معافیت تحصیلی یا معافیت‌های قانونی دیگر می‌باشند نخواهد شد.

ماده24-وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و شورای مدیریت حوزة علیمة قم موقعی می‌توانند تقاضای صدور مجوز خروج موقت از کشور برای دانشجویان و دانش آموزان و طلاب نمایند که برای پیشرفت در امر تحصیلی آنان و کسب معلومات بیشتر مؤثر بوده و ضرورت آن را اعلام نمایند.

ماده 25- فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات مادة 37 قانون مستثنی بوده و استفاده از معافیت تحصیلی برای طی دوره‌های عالی با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.

ماده26- دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند چناچه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور انتقال یابند به شرط اینکه فاصلة تحصیلی آنان حداکثر از یک سال تجاوز نکند کارت معافیت تحصیلی برای آنها صادر می‌شود.

ماده27- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای مادة 34 قانون خدمت وظیفة عمومی مکلفند به محض فراغ از تحصیل یا ترک تحصیل و یا اخراج ضمن ارسال کارت معافیت تحصیلی دانشجویان جهت ابطال مراتب را به سازمان وظیفة عمومی محل استقرار آن دانشکده یا مؤسسة آموزشی اعلام نمایند. دانشجویان موضوع این ماده نیز مکلفند برابر مادة23 برای رسیدگی به وضع آنان خود را به سازمان وظیفة عمومی محل تولد یا سکونت یا حوزة محل تحصیل معرفی کنند تا در صورتی که قادر به خدمت باشند به خدمت دورة ضرورت اعزام شوند.

 مبحث سوم- طلاب علوم دینی

ماده28- مشمولان غیر دیپلمه که قبل از رسیدن به سن مشمولیت در حوزه‌های علمیه به تحصیل اشتغال داشته‌اند می توانند حداکثر تا سن 24 سالگی تمام دورة مقدمات را طی نموده و از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده29- مشمولانی که دارای دیپلم متوسطه و فاقد غیبت باشند در صورتی که در یکی از حوزه‌های علمیه پذیرفته شوند از معافیت تحصیلی استفاده خواهند نمود به شرطی که تا سن 24 سالگی دورة مقدمات را طی نمایند.

ماده30- طلاب دیپلمه و طلابی که بدون داشتن دیپلم دورة مقدمات را گذرانیده‌اند حداکثر باید ظرف مدت 9 سال دورة سطح را طی نمایند.

ماده31 طلابی که پس طی دورة سطح 6 سال تمام دورة خارج را گذرانده باشند در صورتی که داری دیپلم متوسطه باشند همطراز دانشجویان فارغ‌التحصیل دورة دکتری در غیر این صورت مانند مشمولان فوق لیسانس با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره- طلاب دیپلمه و یا غیر دیپلمه که دروة مقدمات و سطح را گذرانده باشند به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و فوق دیپلم خواهند بود.

ماده32- طلاب علوم دینی حوزة علمیه که به درجة اجتهاد نائل گردند اعم از اینکه دارای دیپلم متوسطه باشند یا نباشند همطراز فارغ‌التحصیلان دوره دکتری خواهند بود و در عین حال می‌توانند به تشخیص شورای مدیریت به تحصیل خود ادامه دهند.

ماده 33- به طلاب علوم دینی مانند دانش آموزان چهارسالة آخر دبیرستان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای هر مقطع تحصیلی یک بار معافیت تحصیلی داده خواهد شد.

مادة 34- حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی پس از درخواست صدور کارت معافیت تحصیلی و وصول آن از حوزه‌های وظیفة عمومی برای طلاب جمعی کارت تحصیلی صادر خواهند نمود.

ماده35-  تقاضای معافیت تحصیلی جهت طلاب علوم دینی از طریق شورای مدیریت حوزة علمیة قم و یا نمایندة آن شورا در هر شهرستان به طور انفرادی از سازمان وظیفة عمومی محل تحصیل به عمل خواهد آمد.

ماده36- سازمان وظیفة عمومی محل مکلف است در صورتی که طلاب واجد شرایط معافیت تحصیلی باشد کارت معافیت  تحصیلی صادر و مراتب را به شورای مدیریت حوزة علمیة قم و یا نمایندة آن شورا اعلام و سازمان وظیفة عمومی محل تولد طلبه را در جریان امر قرار دهد.

ماده37-  تقاضای معافیت تحصیلی بایستی برابر فرمی که وسیلة ادارة وظیفة عمومی تهیه و در اختیار حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی قرار خواهد گرفت به عمل آید.

ماده38-طلاب علوم دینی که در سن مشمولیت مشغول تحصیل بوده و فاقد معافیت تحصیلی باشند از نظر ادارة وظیفة عمومی طلبه محسوب نخواهند شد.

ماده 39- طلاب علئم دینی که در خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشند باید مدارک لازم دال بر اشتغال به تحصیل خود را شورای مدیریت حوزة علمیة قم ارسال و از طریق شورای مذکور جهت آنان از ادارة وظیفة عمومی تقاضای معافیت تحصیلی گردد.

ماده40-کارت معافیت تحصیلی به طلاب داده نخواهد شد و می‌بایستی در محل تحصیل نگهداری و به استناد آن جهت طلاب در هر سال کارت تحصیلی صادر شود.

ماده41- در صورتی که طلاب بیش از 6 ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیر موجه به تشخیص حوزة علمیة مربوطه در محل تحصیل خود حاضر نشوند و یا ترک تحصیل نمایند و یا اخراج شوند معافیت تحصیلی آنان بایستی جهت ابطال به سازمان وظیفة عمومی صادر کننده اعاده و مشمول نیز قبل از روشن نمودن وضع مشمولیت خود حق ادامة تحصیل را نخواهد داشت.

ماده 42- در صورتی که مدت عدم حضور طلاب درمؤسسة آموزشی بیش از 6 ماه حداکثر تا یک سال باشد و شورای مدیریت حوزة علمیة قم عدم حضور و یا غیبت آنان را به علت قبول مأموریت از جانب حوزة علمیه بوده باشد موجه تشخیص دهد اجازة ادامة تحصیل داده خواهد شد.

ماده 43-چنانچه طلاب علوم دینی به طور موقت قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشند بایستی از طریق شورای مدیریت حوزة علمیة قم یا نمایندة آن شورا ضرورت مسافرت طلبه به خارج تأیید و از طریق ادارة وظیفة عمومی تقاضای خروج از کشور گردد که چنانچه مانع دیگری نباشد با اخذ تضمین اجازة خروج برای مدتی که بیش از شش ماه نخواهد بود صادر خواهد شد.

ماده 44- شورای مدیریت حوزة علمیة قم باید مشخصات کامل نمایندة خود و حوزة مأموریت وی را در شهرستان‌ها تعیین و به اطلاع ادارة وظیفة عمومی برساند تا سازمان‌های وظیفة محل امور مربوطه را با هماهنگی وی انجام دهند.

مادة45- دانشجویان مؤسسات آموزشی ادیان رسمی کشور در صورتی که مورد تأیید حوزة علمیة قم باشند و برابر ضوابط تعیین شده ادامة تحصیل دهند می‌توانند از مزایای معافیت تحصیلی طلاب استفاده نمایند.

ماده46- ارزشیابی میزان تحصیل طلاب علوم دینی جهت اعزام به خدمت دورة ضرورت وسیلة شورای مدیریت حوزة علمیة قم یا نمایندة آن شورا در شهرستان‌ها خواهد بود و مدارک تحصیلی آنان گواهی صادره از مراجع مذکور می‌باشد.

ماده47- این آئین نامه در اجرای مادة 38 قانون خدمت وظیفة عمومی در (47) ماده در تاریخ 9/5/64 به تصویب وزیران کشور، دفاع، سپاه، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی، با کسب نظر شورای مدیریت حوزة علمیة قم رسیده است.

قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهدا، معلولین، اسرا، مفقود‌الاثرها خدمت وظیفه عمومی  مصوب 24/9/1366

ماده واحده مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز (جانبازی که طبق نظر شورای پزشکی بنیاد جانبازان به تنهایی قادر به ادارة امور شخصی خود نباشد) یا اسیر یا مفقود‌الاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیربط باشد، با رعایت تبصره‌های ذیل از انجام خدمت نظام وظیفة عمومی معاف دایم خواهند بود.

تبصره1 در صورتی که مدت اسارت مفقود‌الاثرها بودن پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر مشمولان از سه سال تجاوز کرده باشد این قبیل مشمولین از معافیت دائم استفاده خواهند نمود و در غیر این صورت تا رسیدن به حد نصاب سه ساله، از معافیت موقت یک ساله استفاده خواهند کرد و در هر صورت به ازاء هر سال اسارت منسوبین مشمول مذکور شش ماه از خدمت دورة ضرورت وی کسر می‌گردد.

تبصره2 به ازاء هر شیهد یا اسیر یا معلول یا مفقود‌الاثر، یک نفر از فرزندان یا برادران آنان حسب مورد از معافیت مذکور استفاده می‌نماید.

تبصره3 حق اولویت در استفاده از معافیت با فرزند شهید یا معلول یا اسیر یا مفقو‌الاثر می‌باشد و در صورت عدم بلوغ فرزند با رضایت مادر یا ولی قهری می‌تواند برادر شهید یا اسیر یا مفقود‌الاثر یا معلول از معافیت این قانون استفاده نماید.

تبصره4 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ملغی است.

قانون مشتمل بر مادة واحده و چهار تبصره در جلسة علنی روز سه‌شنبه بیست و چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون سرباز قهرمان

مادة واحده به موجب این قانون در زمان صلح کلیة ورزشکارانی که از طرف فدراسیون‌های ورزشی به عضویت تیم‌های ملی برگزیده می‌شوند با درخواست سازمان تربیت بدنی و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح می‌توانند خدمت مقدس سربازی خود را پس از طی دورة آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زیر نظر سازمان تربیت بدنی در تیم‌های ملی سپری نمایند.

تبصرة 1 مشمولان این قانون در صورت اخراج یا حذف از تیم‌های ملی، بقیة خدمت دورة ضرورت خود را باید در نیروهای مسلح سپری نمایند.

تبصرة2 مشمولان این قانون شمول بند (2) مادة (18) قانون گذرنامه- مصوب10/12/1351- و بند (ه) مادة (14) و بند (ط) مادة 16 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران – مصوب 7/7/1366- مستثنی هستند.

تبصره 3 در صورت نیاز نیروهای مسلح به سربازان فوق الذکر جهت شرکت در مسابقات آسیائی یا جهانی مربوط به نیروهای مسلح، نامبردگان در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرند.

تبصره 4  آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب مسترکا توسط وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تربیت بدنی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


آئین نامه اجرایی قانون سرباز قهرامان  مصوب 11/10/1379

ماده 1 دراین آئین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- سازمان: سازمان تربیت بدنی.

ب- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.

پ- قانون: قانون سرباز قهرمان- مصوب 1376.

ماده 2 کلیه کسانی که در زمان صلح از طرف فدراسیونهای ورزشی به عضویت تیمهای ملی پذیرفته میشوند و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند مشمول مفاد این آیین نامه میباشند.

ماده 3 سازمان صورت اسامی مشمولان قانون را به همراه تصاویر دفترچه‌های آماده به خدمت آنان به منظور هماهنگی لازم به ستاد کل ارسال مینماید.

ماده 4 ستاد کل حداکثر ظرف یک ماه نسبت به درخواست سازمان بررسی و ضمن تعیین مرکز آموزش، صورت اسامی مشمولان را برای اعزام به معاونت وظیفة عمومی ناجا ارسال می‌نماید.

تبصره کلیة مشمولان موضوع این آیین نامه از طریق معاونت وظیفة عمومی ناجا و با استفاده از اختیارات مادة (27)
آیین نامة اجرایی قانون خدمت وظیفة عمومی، موضوع تصویب نامة شمارة 31940 مورخ 15/5/1364 به مرکز آموزش مشخص که توسط ستاد کل تعیین شده است اعزام می‌شوند.

ماده5 چنانچه مشمولان موضوع این آیین نامه‌ در حین دورة آموزش نظامی و یا بعد از آن جهت سیر مراحل انتخاب برای تیم ملی به اردوی آمادگی تیم ملی و یا به طور مستقیم به تیم ملی دعوت شوند، با درخواست سازمان و هماهنگی

ستاد کل، در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت.

ماده6 سازمان موظف است قبل از اعزام مشمولان قانون به مراکز آموزشی، با ستاد نیروی آموزش دهنده هماهنگی و طبق توافق هزینه‌های مربوط را پرداخت نماید.

تبصره هزینه‌های مذکور در این ماده به ازای هر نفر در طول دوره آموزش نظامی برابر ضوابط سایر موارد مشابه، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و اعلام می‌شود.

ماده7 مشمولان این آیین نامه از کلیه حقوق و مزایای قانونی که برای پرسنل وظیفه در نظر گرفته شده یا از این پس در نظر گرفته شود بهره‌مند می‌شوند.

ماده 8 مشمولان این آیین نامه از نظر بیمة عمر و حوادث و خدمات مشمول قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح می‌باشند.

ماده9 مدت آموزش نظامی مقدماتی مشمولان قانون توسط نیروی آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می‌شود.

تبصره1 مشمولانی که قبل از شروع خدمت، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهای مسلح گذرانده باشند با ارایه گواهی به مرکز آموزش، از آموزش نظامی معاف خواهند شد.

تبصره2 نیروی آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی بلافاصله مشمولان این آیین نامه را به منظور ادامه خدمت دورة ضرورت به سازمان معرفی و سازمان نیز موظف است تاریخ شروع به خدمت آنان را به مرکز آموزش دهنده اعلام نماید.

ماده10 مشمولان این آیین نامه در دوران خدمت در تیم ملی به عنوان مأمور به خدمت در فدراسیون‌های ورزشی انجام وظیفه خواهند نمود و در مدت مأموریت حق فعالیت در هیچ باشگاه یا تیم ورزشی غیرنظامی، مگر با موافقت ستاد کل را نخواهند داشت.

ماده11 سازمان موظف است تخلف مشمولان این آیین نامه‌ را براساس آیین نامة انضباطی نیروهای مسلح به نیروهای مربوط اعلام نماید. نیروی مربوط حداکثر ظرف (2) ماه نتیجة رسیدگی و اقدام لازم را به سازمان اعلام می‌نماید.

تبصره1 مشمولان موضوع این آیین نامه از لحاظ انجام وظیفه مشخص در سازمان، تابع قوانین و مقررات سازمان خواهند بود.

تبصره2 در صورتی که سازمان نتواند از افراد مشمول این آیین‌نامه در تیم‌های ملی استفاده نماید، موظف است با هماهنگی ستاد کل در خصوص بازگرداندن افراد یاد شده به سازمان مربوط اقدام کند.

ماده12 سازمان مکلف است در صورت نیاز تیم‌های ورزشی نیروهای مسلح به مشمولان این آیین‌نامه جهت شرکت در مسابقات آسیایی یا جهانی مربوط به نیروهای مسلح (سیزم)، آنان را برای شرکت در مسابقات در اختیار ستاد کل قرار دهد و ستادکل باید پس از پایان مسابقات آنان را به سازمان اعاده نماید.

ماده13 مشمولان مادة (6) این آیین نامه یا کسانی که دفترچة آماده به خدمت نگرفته‌اند، از شمول بند (2) مادة (18) قانون گذرنامه – مصوب 1351- مستثنا می‌باشند و تنها برای شرکت در اردوهای آمادگی و مسابقات ورزشی اعلام شده از سوی سازمان مجاز به خروج از کشور می‌باشند.

تبصره 1 نمونه امای مقام مسئول سازمان برای درخواست صدور مجوز خروج از کشور، از طریق معاونت وظیفه عمومی ناجا به صورت کتبی از سازمان اخذ و به ادارة کل گذرنامه معرفی می‌شود.

تبصره 2 ادارة کل گذرنامه مکلف است اسامی مشمولان این ماده را که در اجرای این آیین‌نامه از سوی سازمان به منظور خروج از کشور جهت آنان درخواست صدور گذرنامه شده است، به معاونت وظیفه عمومی ناجا تنها جهت اطلاع اعلام نماید.

مادة 14 سازمان موظف است مشمولان این آیین‌نامه را در جهت پایان دورة خدمت ضرورت برای دریافت کارت پایان خدمت به نیروی آموزش دهنده معرفی نماید.

قانون معافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران (تکنیسین‌های بهداشت و مبارزه با بیماری‌ها) از انجام خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در بخش‌ها و روستاهای کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه بهداشتکاران دهان و دندان و تکنیسین‌های بهداشت و مبارزه با بیماری‌ها پس از گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی بخش‌ها و روستاهای کشور می‌گردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفة عمومی معاف می‌باشند.

تبصره1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است  چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهدامتناع نمایند و یا در طی مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللی از خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار شوند بلافاصله آنها را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت‌شان به نزدیک‌ترین ادارة وظیفة عمومی معرفی نمایند.

تبصره2 مشمولین این قانون که هم کاکنون در حال گذراندن دورة نظام وظیفه هستند پس از آموزش نظامی اولیه بلافاصله ترخیص و مدت خدمت سربازی در مورد اینگونه افراد و متعهدینی که خدمت نظام وظیفه را به انجام رسانده‌اند جزء تعهد پنج سالة آنان محاسبه و منظور خواهد شد.

تبصره3 این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی و تصویب در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است

 ماده واحده وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در صورت نیاز، روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام را که حداقل مدرک تحصیلی آنان معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهد مبنی بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش و رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام آزمایشی در آورد.

افراد مذکور در صورت گذراندن دورة آموزش مقدماتی نظامی و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود.

تبصره 1 روحانیون و طلاب علوم دینی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند در صورتی که مدرک تحصیلی آنان معادل فوق دیپلم بوده و حداقل پنج سال سابقة تدریس داشته باشند، می‌توانند با رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام درآیند.

تبصره2 وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام دورة آموزش فشرده‌ای را برای افراد مشمولین این قانون برگزار نماید.

تبصره3 آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامة اجرایی قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی

ماده 1 روحانیون و طلاب علوم دینی موضوع ماده واحدة قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی – مصوب 1375- که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود به افرادی اطلاق می‌شود که براساس مصوبات ابلاغ شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارزش استخدامی مدارک تحصیلی آنان حداقل معادل کارشناسی (لیسانس) از حوزه‌های علوم دینی بوده و مطابق ضوابط مورد عمل وزارت آموزش و پرورش توانایی تدریس داشته باشند.

ماده2 استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی با رعایت کلیة قوانین و مقررات مربوط به ورود به خدمت رسمی
(به استثنای شرط دارا بودن مدرک پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفة عمومی)، بعد از طی دوره‌های آموزشی مربوط قبل از صدور حکم آزمایشی –  با رعایت مادة (44) قانون استخدام کشوری – از محل مجوزهای استخدامی صادره توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صورت می‌گیرد.

ماده3 روحانیون و طلاب علوم دینی که به موجب این آیین نامه به استخدام در می‌آیند، مکلفند قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی، مطابق سند محضری که متن آن توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود متعهد شوند به مدت (5 ) سال در هر نقطه‌ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین کند خدمت کنند.

ماده4 روحانیون و طلاب علئم دینی دارای مدرک معادل فوق دیپلم- موضوع تبصرة (1) ماده واحدة قانون – که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل (5) سال تحصیلی سابقه خدمت تدریس متوالی و تمام وقت (حداقل 24 ساعت در هفته) در وزارت آموزش و پرورش باشند پس از کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با رعایت مقررات مربوط و با معافیت از آزمون استخدامی، می‌توانند در هر نقطه‌ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین کند به استخدام در آیند.

تبصره افراد موضوع این ماده از شرکت در آزمون استخدامی معاف هستند و چنانچه تعداد متقاضیان از تعداد مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش بیشتر باشد، با رعایت اولویت‌های تعیین شده از سوی وزارت یاد شده استخدام می‌شوند.

ماده5 در استخدام افراد موضوع قانون، قوانین و مقررات مربوط به اولویت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های دولتی  لازم‌الاجراست.

ماده6 گزینش افراد موضوع قانون، براساس قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

ماده7 وزارت آموزش و پرورش مکلف است فهرست مشخصات استخدام‌شدگان هر سال را حداکثر تا پایان همان سال برای طی دورة آموزش مقدماتی نظامی به طور یک جا به ستادکل نیروهای مسلح اعلام کند.

تبصره ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ضمن تعیین یگان آموزش‌دهنده ترتیبی اتخاذ نماید که دورة آموزش مقماتی نظامی افراد موضوع این ماه در تعطیلات تابستانی مدارس برگزار شود.

ماده8 وزارت آموزش و پرورش افرادی را که تعهد خود را به طور کامل ایفا کنند، به ادارة وظیفه عمومی معرفی می‌کند تا در صورت گذراندن دورة آموزش مقدماتی نظامی، کارت معافیت دایم از خدمت وظیف عمومی در زمان صلح برای آن صادر شود.

ماده9 افراد مشمول این قانون در صورت عدم تأیید صلاحیت در دورة خدمت آزمایشی یا استنکاف از انجام کامل خدمت مورد تعهد، باید بلافاصله برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفة عمومی به ادارة وظیفه عمومی معرفی شوند.

ماده10 به کارگیری افراد مشمول این قانون در مشاغل اداری، همچنین موافقت با انتقال و مأموریت آنان به خارج از وزارت آموزش و پرورش قبل از ایفای کامل تعهدات موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.

قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب2/10/1369

ماده1 از تاریخ تصویب این قانون به منظور تعمیم بهداشت و درمان در مناطق روستائی کشور پیام آوران بهداشت متشکل از افرادگروه پزشکی مشمول خدمت وظیفة عمومی تشکیل می گردد.

ماده2  از تاریخ تصویب این قانون و با رعایت اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیة‌ افراد گروه پزشکی مشمول خدمت وظیفه عمومی که از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی گروه پزشکی داخل و خارج از کشور فارغ التحصیل می شوند پس ا زطی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از 5/1 ماه به طول نخواهد انجامید در زمان صلح در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرند تا به عنوان پیام آوران بهداشت در مناطق روستائی کشور باقی ماندة خدمت وظیفة عمومی دوره ضرورت را انجام دهند.

تبصره1  نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از پیام آوران بهداشت موضوع مادة فوق الذکر بجز مشمولین موضوع مادة4 این قانون براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگانی از کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد فرماندهی کل قوا تأمین خواهد شد.

تبصره2  وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محل خدمت پیام آوران بهداشت معرفی شده از مراکز آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را براساس سهمیه ای که برای هریک از شهرستانها با توجه به محرومیت و میزان جمعیت آنها تعیین نموده است و باتوجه به سهمیه منطقه ای آنها تعیین نماید.

ماده3  مسئولین شبکه های بهداشتی درمانی هر شهرستان موظف اند محل خدمت پیام آوران بهداشت سهمیه شهرستان مربوطه رادریکی از مراکز بهداشتی درمانی روستائی تعیین نموده و یک نسخه از احکام مربوط را جهت اطلاع و نظارت در اختیار حوزه وظیفه عمومی شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره1  استفاده از پیام آوران بهداشت سهمیه هر شهرستان که دارای تخصص از در یکی از رشته های گروه پزشکی می باشد در مراکز بهداشتی درمانی شهری و بیمارستانها و مراکز توان بخشی شهرستان مربوطه بلااشکال است.

تبصره2  استفاده از پیام آوران بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و بیمارستانها و دانشکده گروه پزشکی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، کرج، قم، اهواز، کرمان، یزد، رشت و ساری ممنوع می باشد.

استفاده از تخصصهای منحصر به فرد و مشمولین موضوع ماده4 این قانون در شهرهای فوق الذکر و شمول ممنوعیت مذکور مستثنی خواهند بود.

ماده4  به موجب این مادة قانونی و به منظور تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و خارج کشور که دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد بوده و متعهد انجام حداقل 4سال خدمت به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور می گردند، پس از ایفای تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند.

تبصره1  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوطه موظفند چناچه مشمولین ماده فوق را از انجام خدمت مورد تعهد خود امتناع نمایند و یا در طی مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللی از خدمت در دانشگاهها یا مؤسسة آموزش عالی مربوط برکنار شوند، بلافاصله آنها را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت شان به نزدیک ترین ادارة وظیفة عمومی معرفی نمایند.

تبصره2  مشمولین موضوع مادة فوق موظفند در طول انجام خدمت مورد تعهد خود دورة مقدماتی آموزش نظامی را در یکی از مراکز آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بر طبق برنامة زمان بندی شده ای که مشترکاً توسط دانشگاه یا مؤسسة آموزش عالی ذیربط و ادارة وظیفة عمومی منطقة مربوط تنظیم می گردد انجام دهند.

تبصره3  ادامة تحصیل مشمولین موضوع مادة فوق در مقاطع تحصیلی بالاتر در طول انجام خدمت مورد تعهد مذکور بلامانع بوده و مدت تحصیلی اینگونه افراد به مدت خدمت مورد تعهد آنها افزوده خواهد شد.

تبصره4  مشمولین موضوع مادة فوق الذکر موظفند حداقل1 سال از خدمت مورد تعهد خود را یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عوم پزشکی نوپا (دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس گردیده اند) که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید انجام دهند و مابقی خدمت مورد تعهد خود را در دنشگاه و یا مؤسسه عالی که به آن تعهد انجام خدمت فوق الذکر را سپرده اند انجام دهند.

تبصره5  مشمولین موضوع مادة فوق می توانند پس از انجام خدمت مورد تعهد مذکور، سایر خدمات موظف قانونی خود را نیز در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی مربوط انجام دهند.

تبصره6  صلاحیت های عمومی (اخلاقی و سیاسی) مشمولین موضوع مادة فوق باید به تأیید هیأت مرکزی گزینش استاد شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

تبصره7  دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شاهد نیز می توانند به منظور تأمین هیأت علمی مورد نیاز خود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسهیلات و مزایای مقرر شده در مادة فوق استفاده نمایند.

ماده5  خدمت پیام آوران بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی موضوع مادة3 این قانون به منزلة خدمت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جزو خدمت وظیفه عمومی محسوب می شود و افراد مذکور از لحاظ انضباطی وکیفری تابع قوانین و مقررات راجع به افراد وظیفة نیروهای مسلح بوده و از لحاظ انجام خدمات بهداشتی و درمانی تابع قوانین و مقررات مورد عمل برای سایر افراد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود.

تبصره1 شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان ها موظفند در صورت غیبت پیام آوران بهداشت، موضوع را به حوزة وظیفة عمومی شهرستان مربوط گزارش و پیگیری نمایند.

تبصره2  مشمولین موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود می باشد موظفند حسب اعلام نیاز شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان های مربوطه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود و یا به صورت دهگردشی درحوزة‌ محل خدمت مربوط ارائه دهند و براساس ضوابط مقرر در قانون نحوة ادارة واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 12/10/1358 شورای انقلاب اسلامی و یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استان ها حق ازحمه دریافت نمایند.

ماده6  برگ پایان خدمت وظیفه عمومی برای پیام آوران بهداشت پس از انجام باقی ماندة خدمت وظیفة عمومی در مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی مقرر در این قانون طبق گواهی های انجام کار صادره از شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان ها و تأیید سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استانها توسط مراجع ذیصلاح در نیروهای مسلح صادر و تحویل افراد ذینفع خواهد شد.

تبصره خدمت مشمولین موضوع این قانون جزوخدمات موضوع ماده1 قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و مادة 1 قانون اصلاح خدمت خارج ازمرکز پزشکان، داندانپزشکان و داروسازان مصوب 6/3/1360 خواهد بود.

ماده7  کلیه هزینه های دورة آموزش نظامی و حرفه ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیرة غذائی، درمانی و غیره همچون گذشته به عهدة وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و پس از آن تا پایان دورة خدمت ضرورت به عهدة وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که از طریق شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان های مربوطه خواهد شد.

تبصره1  آن قسمت از قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفة مصوب 25/7/1369 مجلس شورای اسلامی که در ارتباط با امور پزشکی و پیرا پزشکی می باشد لغو می گردد و تشکیلات و امکانات مربوطه به آنان با کلیه اعتبارات پیش بینی شده برای اجراء قانون نحوة تشکیل پیام آوران بهداشت اختصاص می یابد و در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد.

تبصره2  سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتباری را که برای اجراء بخش پزشکی و پیراپزشکی قانون معلمان و پزشکان و پیراپزشکان وظیفه پیش بینی شده بود را جهت اجراء این قانون به صورت ردیف جداگانه درلوایح بودجة سالانة کشور منظور و تأمین نماید.

تبصره3  کسری اعتباری احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل امکانات موجود و اعتبارات سالانة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استان ها تأمین خواهد شد.

ماده8  مسئول اجرای این قانون حسب مورد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهند بود و آئین نامة اجرائی این قانون مشترکاً توسط وزارتخانه فوق الذکر و با همکاری ستاد فرماندهی کل قوا ظرف مدت 2ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده9  قانون نحوة تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب1/3/1365 مجلس شورای اسلامی و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364 مجلس شورای اسلامی و قانون معافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران (تکنیسین های بهداشت و مبارزه با بیماری) از انجام خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/2/1369 از این قانون مستثنی بوده و کماکان به قوت خود باقی است ولی سایر قوانین مغایر بااین قانون لغو و بلااثر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل برنه ماده و هفده تبصره طبق اصل 85قانون اساسی درجلسه روز یکشنبه مورخ 2/10/1369 کمیسیون بهداری و بهزیستی تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذرماه یکهزاروسیصدوشصت ونه با 6سال مدت اجرایی آزمایشی آن موافقت شده بود و در تاریخ 9/10/1369 تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت  مصوب 12/3/1370

ماده1 قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب 2/10/1369 کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی در این آئین نامه به اختصار«قانون» نامیده می شود.

ماده2  مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در یکی از رشته های زیر در داخل یا خارج ا زکشور از تاریخ2/10/1369 فارغ التحصیل شده یا می شوند مشمول قانون و این آیین نامه خواهند بود.

1-پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، علوم آزمایشگاهی و تخصص های وابسته.

2-بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت، مدیریت بهداشتی- درمانی، بهداشت صنعتی و حرفه ای، تغذیه و صنایع غذایی، بهسازی محیط، بهداشت محیط، آمار بهداشتی و حیاتی و ضبط آمار و مدارک پزشکی، علوم آزمایشگاهی،  قارچ شناسی، انگل شناسی،‌ حشره شناسی پزشکی و ناقلین، میکروبیولوژی، خون شناسی و انتقال خون، مددکاری اجتماعی، پرستاری، پرستاری دندانپزشکی، هوشبری، اطاق عمل، فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی، روانشناسی بالینی، گفتار درمانی، کار درمانی، رادیوتراپی، رادیولوژی، تکنولوژی رادیولوژی، تکنیسین داروسازی، مدیریت بیمارستانی، ژنتیک، تجهیزات پزشکی، اعضای مصنوعی(اعم از دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی).

تبصره1 سایر رده های پزشکی و پیراپزشکی که درآینده برقرار می شود و نیز افراد ذکور ایرانی که در یکی از رشته های مذکور در این ماده تحت عناوین مختلف در سطوح معادل فوق دیپلم یا بالاتر در خارج از کشور فارغ التحصیلان شده یا می شوند مشمول قانون و این آئین نامه خواهند بود.

تبصره2  مؤسسات تربیت کنندة نیروهای مشمول قانون و این آئین نامه موظفند در پایان هر دورة تحصیلی صورت اسامی فارغ التحصیلان دانشکده ها و دانشگاه های تابعه خود را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا جهت سهمیه بندی به ستاد فرماندهی کل قوا منعکس گردد.

ماده3 کمیسیون موضوع تبصرة(1) مادة(2) قانون در محل ستاد فرماندهی کل قوا نشکیل می گردد. کمیسیون مزبور طرح سهمیه بندی مشمولان قانون را در هر دوره حداکثر تا دو هفته قبل از شروع آموزش نظامی، به تصویب ریاست ستاد فرماندهی کل قوا رسانده و جهت اجراء به مراکز آموزشی و سایر مبادی ذیربط ابلاغ می نماید.

ماده4  نحوة انتحژخاب افراد برای خدمت در نیروهای مسلح برابر قوانین و روش های جاری نیروهای مسلح خواهند بود.

ماده5  نحوة آموزش، محل و جایگاه آموزش نظامی مشمولان قانون را ستاد فرماندهی کل قوا براساس اعلام آمادگی مراکز آموزشی نیروهای مسلح تعیین می نماید و مشخصات افرادی که می باید به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار گردند، برابر فرمی که وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی واگذار گردند، برابر فرمی که وزارت مذکور مشخص خواهد کرد در شروع آموزش نظامی آنان از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد.

تبصره افرادی که اعلام به سهمیة مربوط به قانون نحوة تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها مصوب 1365 از تسهیلات موضوع ماده(4) قانون استفاده می کنند، در چارچوب سهم واگذار شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جداگانه سهمیه بندی خواهند شد و آموزش نظامی آنان با توجه به تقویم تحصیلی دانشگاه ها با همانگی ادارة وظیفة عمومی در یک تابستان و در یکی از مراکز آموزش نظامی انجام شود.

ماده6  وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی محل خدمت پیام آوران بهداشت را براساس نیاز و میزان محرومیت مناطق مختلف کشور (بجز نقاط مستثنی شده در قانون) براساس ماد(7) این آئین نامه و با رعایت مفاد مواد (3) و(4) قانون تعیین خواهد کرد.

تبصره1  ملاک نیاز واحدهای بهداشتی درمانی به هر یک از رشته های مندرج در مادة (2) این آئین نامه وجود فعالیت مربوط در سطوح تحصیلی مشمول، یا وجود پست همطراز در واحد مذکور می باشد.

تبصره2  میزان محرومیت با رشته زیر محاسبه می گردد:

 100rشاغلین هر رشته = میزان محرومیت

پست های سازمانی پیش بینی شده

 هر یک از واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان ها یا استانها که نسبت کمتری را داشته باشند محروم تر تلقی خواهند شد و اگر میزان محرومیت بین دو منطقه جغرافیایی مساوی باشد، تعییین اولویت بین آن دو نقطه، به قید قرعه خواهد بود.

تبصره3  فهرست مناطق نیازمند و محروم در هر دوره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد. در هر حال اولویت این مناطق به ترتیب با روستا، مرکز دهستان، مرکز بخش، نقاط شهری غیر از مرکز شهرستان، مرکز شهرستان و مرکز استان خواهد بود.

ماده7  تعیین محل خدمت مشمولان سهمیة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش زیر خواهد بود.

1-داوطلب بودن مشمول برای خدمت در یکی از واحدهای اعلام شده.

2-بومی بودن مشمول که به ترتیب بومیان روستا، دهستان، بخش و شهرستان محل استقرار واحد انتخاب شده، اولویت خواهند داشت.

3-برای تعیین محل خدمت افراد در مواردی که بومی یا داوطلب، از نیاز تعیین شده یک یا چند واحد بیشتر یا کمتر باشد برابر قوانین و روش های جاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل خواهد شد.

تبصره  سکونت مشمول و درصورت مجرد بودن، سکونت پدر و مادر وی در شهرستان محل استقرار واحد مورد درخواست داوطلب، ملاک بومی بودن داوطلب می باشد که با گواهی مرکز بهداشت شهرستان و استان مربوط احراز می گردد.

ماده8  پیام آئران بهداشت با همکاری مراکز آموزشی در هفتة آخر آموزش نظامی خود برابر برنامه هایی که وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد کرد، با نظام بهداشتی درمانی کشور آشنا خواهند شد.

ماده9 مشمولان وظیفة سهمیة وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی پس از طی دورة آموزش نظامی و موفقیت در دورة براساس قانون نظام وظیفه به کسب درجه نایل می گردند.

تبصره  مشمولانی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان از سوی گزینش دستگاه مربوط تأیید نگردد یا اینکه در طول دوران خدمت صلاحیت ادامة کار را به تشخیص گزینش دستگاه مربوط از دست بدهند باذکر دلیل برای انجام بقیة خدمت دورة ضرورت به یگان اعزام کننده معرفی خواهند شد.

ماده10 مشمولان وظیفه در مدت خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مأمور از نیروهای مسلح و با حفظ وضعیت نظامی، انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده11 در مدت خدمت در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی حقوق و مزایای مشمولا ن معادل درجة استحقاقی و هزینه خوراک، پوشاک و مسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروهای مسلح خواهد بود و از محل اعتبارات وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد.

تبصره1 چناچة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات اضافی مشمولان را به صورت برقراری کشیک، انکالی و نظایر آن ضروری بداند، حق الزحمه و فوق العاده های مربوط براساس ضوابط و آئین نامه های قانون نحوة  ادارة واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 12/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ ‌قابل پرداخت‌‌ خواهد بود.

تبصره2 مبنای محاسبه فوق العاده های موضوع تبصرة(1)، پایة حقوق و مزایای کارکنان همطراز در بدو استخدام رسمی می باشد.

تبصره3 کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهای مسلح از حقوق مشمولان موضوع این آئین نامه کسر و به همراه سهم دولت که از محل بودجة دستگاه مربوط تأمین می گردد در پایان هر ماه به حساب ها ی مربوط در صندوق های باز نشستگی و بیمة نیروهای مسلح واریز می گردد.

تبصره4 اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون و این آئین نامه در سال1370 در حدود مقدورات و با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف هزینه‌های پیش بینی نشده قانون بودجة سال 1370 کل کشور تأمین خواهد شد.

ماده12 درمورد تخلفات و جرایم ارتکابی مشمولان به شرح زیر رفتار خواهد شد:

1-درمورد تخلفات خدمت بهداشتی درمانی برطبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیدگی و رفتار خواهد شد.

2-درمورد تقصیرات انضباطی، سازمان منطقه ای یا شبکه ها ی بهداشت و درمان مربوط نوع تقصیر و نتیجة بررسی را به نزدیک‌ترین حوزة فرماندهی اعلام خواهند کرد تا فرماندهی با یگان مأمور کننده برابر مقررات نسبت به تنبیه خاطی اقدام نموده و نتیجه را به واحد مربوطاعلام نمایند.

3-درصورتی که عمل ارتکابی جنبة جزائی داشته باشد، مراتب به نزدیکترین پادگان اعلام خواهد شد تا برابر مقررات نیروهای مسلح اقدام شود.

ماده13 در پایان دورة خدمت ضرورت کارت پایان خدمت مشمولان توسط مراکز صادر میگردد و وزارت بهداشت و درمان موظف است در پایان خدمت دوره ضرورت، مشمولان قانون را جهت دریافت کارت پایان خدمت به مراکز یاد شده معرفی نماید تا برابر مقررات نیروهای مسلح به مشمولان مذکور تحویل شود.

ماده14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به منظور انجام کلیة امور مندرج در این آئین نامه بر حسب ضرورت و با رعایت مقررات مربوط، واحد مستقلی با شعب استانی یا منطقه ای و شهرسنانی لازم، دائر نماید.

تبصره تشکیلات و پست های سازمانی مورد نیاز پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب کمیسیون رفاه اجتماعی هیأت دولت به سقف پست های سازمانی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استان ها افزوده خواهد شد.

ماده15 بنا به ضرورت و با فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا، مأموریت کلیه مشمولان قانون و این آئین نامه لغو می گردد و از خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به منظور ادامة خدمت به یگان مأمور کننده فرخوانده می شوند.

قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفة فارغ التحصیلان دانشکدة علوم قضائی در محاکم قضائی کشور

ماده واحده به موجب این قانونبه موجب این قانون، فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند با پیشنهاد قوة قضائیه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوة قضائیه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت دورة ضرورت در زمان صلح معاف می باشند.

تبصره1 قوة قضائیه می تواند افراد مشمول این قانون را در سمت های قضائی و اداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد.

تبصره2 قوة قضائیه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به عللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به ادارة وظیفة عمومی معرفی نمایند. مخارج انجام شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوة قضائیه اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد.

تبصره3 کلیة هزینه های دورة آموزش نظامی و حرفه ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیرة غذائی، درمان و غیره به عهدة قوة قضائیه می باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جدا گانه‌ای در لوایح بودجة سالیانه منظور و تأمین نماید.

تبصره4 در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دورة آموزش نظامی آنان جزء سنوات خدمت محسوب می گردد.

تبصره5 وزارتخانه دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسئول اجرای این قانون بوده و آئین نامة اجرائی مربوطه توسط وزارتخانه های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره6 طلاب حوزه های علمیه و فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق که جهت استخدام در سمت قضایی پذیرفته می شوند و خدمت وظیفه عمومی خود را انجام نداده اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین وضعیت طلاب شاغل در سمت های قضایی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظیفة عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول مقررات این قانون می باشند و سوابق قضائی آنان جزء مدت تعهد محسوب می گردد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار وسیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

 آئین نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفة فارغ التحصیلان دانشکدة علوم قضایی در محاکم قضایی کشور   مصوب16/3/1375

فصل اول -  تعاریف

ماده1 در این آئین نامه قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفة فارغ التحصیلان دانشکدة علوم قضایی در محاکم قضایی کشور- مصوب1373- به اختیار«قانون» نامیده می‌شود.

ماده2 مشمولان این آئین نامه عبارتند از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی که مطابق ضوابط قوة قضاییه گزینش شده و خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند.

ماده3 سمت های اداری عبارت از تصدی پست سازمانی اداری در قوة قضاییه و سازمان های وابسته به طور مستمر از طریق انتصاب بالاترین مقام اجرایی ذی صلاح است.

ماده 4 سمت‌های اداری عبارت از تصدی پست سازمانی اداری در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به طور مستمر از طریق انتصاب بالاترین مقام اجرایی ذیصلاح است.

ماده5 حقوق و مزایای مشمولان قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداخت های و هزینه های است که به هر عنوان به پرسنل همتراز وظیفه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعلق می گیرد و در طول هشت سال مدت تعهد عبارت از مجموعه پرداخت های مالی تحت هر عنوان است که به هریک از قضات یا متصدیان امور اداری همتراز در پست های مربوط تعلق می گیرد.

 فصل دوم – میزان و چگونگی اخذ و انجام تعهد

ماده6 مشمولان دارای شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایای قانون، مکلفند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل و اخذ دفترچة آماده به خدمت از ادارة وظیفة عمومی، به ادارة کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و جهت انجام خدمت در قوة قضاییه به مدت ده سال تعهد بسپارند. این تعهد باید در دفترخانة اسناد رسمی تنظیم شود.

تبصره تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی،‌ کارآموزی، خدمات قضایی یا اداری و تعهد هشت سالة دانشجویان به هنگام ورود به دانشکدة علوم قضایی است.

 فصل سوم – آموزش و چگونگی اعزام به خدمت و ترفیعات

ماده7 قوة قضاییه در هر دوره فارغ التحصیلی صورت اسامی مشمولان قانون را به همراه تصاویر دفترچة آماده به خدمت آنان به منظور اخذ موافقت و هماهنگی لازم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال می کند.

ماده8 ستاد کل نیروهای مسلح ظر یکماه نسبت به در خواست قوه قضاییه بررسی و اعلام نظر کرده و پس از موافقت، ضمن تعیین مراکز آموزشی نیروهای مسلح، صورت اسامی مربوط را برای اعزام به مراکز آموزشی به اداره کل وظیفه عمومی ارسال می کند.

ماده9 قوة قضاییه قبل از اعزام مشمولان قانون به مراکز آموزشی، در زمینة پرداخت هزینه های مربوط با ستاد نیروی آموزش دهنده هماهنگی می کند.

تبصره زینه های مذکور در این ماده به ازای هر نفر در طول دورة آموزش نظامی،‌ برابر ضوابط سایرموارد مشابه، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و اعلام می شود.

ماده10 مدت آموزش نظامی مقدماتی مشمولان قانون توسط نیروی آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود.

تبصره1 مشمولانی که قبل از شروع انجام تعهد، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهای مسلح گذرانده باشند، با ارایة گواهی به یگان آموزش دهنده، از انجام آموزش نظامی معاف می شوند.

تبصره2 نیروی آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی، بلافاصله مشمولان این آئین نامه را به صورت انفرادی برای اعزام به قوة قضائیة، به ادارةکل وظیفة عمومی معرفی کند.

ماده11 مشمولان قانون پس از طی دورة آموزش نظامی مقدماتی، کارآموزی علمی و عملی قضایی یا اداری را به میزان مقرر مطابق برنامة آموزشی قوة قضاییه طی کرده و پس از موفقیت در آزمون مربوط، با ابلاغ مخصوص حسب مورد به سمت های قضایی یا اداری منصوب می شوند.

تبصره محل خدمت قضایی واداری و ترفیعات و تغییر سمت های بعدی مشمولان قانون مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاییه تعیین می شود.

ماده12 گواهی اشتغال به خدمت مشمولان قانون در طول مدت ایفای تعهد دارای همان امتیازهایی است که برای مشمولان مواد(6)، (7)، (8)، (9) قانون خدمت وظیفه عمومی –مصوب 1363- درنظر گرفته شده است.

 فصل چهارم – برکناری از خدمت یا امتناع از انجام تعهد

ماده13 در صورتی که مشمولان قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع کنند یا درطول مدت تعهد به عللی از خدمت در قوة قضاییه برکنار شوند، کارگزینی وزارت دادگستری بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، آنان را به ادارة وظیفه عمومی محل معرفی می کند تا در صورت بلامانع بودن، ضمن احتساب مدت خدمت آموزش نظامی، بقیة خدمت دورة ضرورت را در نیروهای مسلح به انجام رسانند.

ماده14 چناچه مشمولان قانون از خدمت مورد تعهد امتناع کنند، علاوه براجرای مفاد مادة (13) این آئین نامه، هزینه های انجام شده در طول دورة تحصیل و دو سال اول خدمت وصول و در صورت عدم تعیین تکلیف پرداخت آن توسط متعهد،‌ به تشخیص دادگستری جمهوری اسلامی ایران از محل وثیقه ی تضمین سپرده شده استیفا می شود.

تبصره چناچه عدم ایفای تعهد خدمت ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وی تلقی کرد،‌ به تشخیص دادگستری جمهوری اسلامی ایران متعهد از پرداخت وجوه مذکور در مادة فوق معاف می شود.

ماده15 کارگزینی وزارت دادگستری مکلف است مشمولان این قانون را پس از انجام تعهد خدمت برای دریافت کارت معافیت دایم از خدمت ضرورت در زمان صلح، به صورت انفرادی به ادارة کل وظیفه عمومی معرفی کند.

قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه مصوب25/7/1369

ماده1 از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه را که دارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن می باشند پس از انجام دورة آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دورة ضرورت به منظور خدمت در وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی برای انجام فعالیت های اصلی این وزارتخانه ها در بخش های محروم کشور و نقاط محروم آموزشی به صورت مأمور در اختیار وزارتخانه های مذکور و نهضت سواد آموزی قرار می دهد.

تبصره مشمولینی که به موجب این قانون برای انجام بقیة خدمت دورة ضرورت جهت خدمت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای مأمور می شوند می بایست حداقل دارای مدرک دیپلم فنی و بالاتر بوده باشند.

ماده1مکرر از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفة فارغ التحصیل در رشتة کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان ادری مجلس شورای اسلامی پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصرة (48) قانون برنامة دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دورة آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیة خدمت دورة ضرورت در کتابخانه های شهری و روستایی به صورت مأمور، در اختیار وزارتخانه های مذکور و کتابخانة مجلس شورای اسلامی قرار می دهد.

تبصره1 تکالیفی که  در این قانون برعهدة وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذارده شده است، حسب مورد عیناً در خصوص وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی اجرا خواهید گردید.

تبصره2 آیین نامة اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد سازندگی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده2 تعداد این قبیل مشمولین در هر دوره براساس اعلام وزارت نیاز وزارتخانه های مذکور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و موافقت ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح می باشد.

ماده3 مشمولان مذکور علاوه بر طی دورة آموزش نظامی موظف به گذراندن دورة آموزشی مهارت های حرفه ای طبق برنامه ای که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تدوین و اعلام می نمایند می باشند.

ماده4 پس از پایان دوره آموزش نظامی و مهارت های حرفه ای، مشمولان دیپلمه ای‌که در آزمایش های نهایی موفقیت حاص نمایند به درجه گروهبان سومی نائل خواهند شد.

تبصره مشمولانی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از دیپلم است براساس قوانین نظام وظیفه به کسب درجه نائل می شوند.

ماده5 این مدت از خدمت مشمولین فوق جزو خدمت وظیفه محسوب خواهد شد. افراد مذکور از نظر انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح بوده و از لحاظ آموزشی، بهداشتی و درمانی تابع قوانین و مقررات وزارتخانه های مذکور می باشند.

ماده6 تعیین محل خدت افرادی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان با نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی در طی دوره آموزش نظامی و مهارت های حرفه ای برای قبول مسئولیت معلمی،‌ پزشکی، پیراپزشکی، و کتابداری مناسب تشخیص داده نشود به عهدة ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده7 به مشمولین این قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مزایای معادل درجة استحقاقی و هزینة خوراک، پوشاک و مسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد.

ماده8 کلیه هزینه های دوره آموزش نظامی مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، لباس، جیرة غذائی، درمان و غیره به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده9 سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات لازم جهت اجرای این قانون را در ردیف جداگانه منظور و تأمین نماید.

ماده10 فارغ التحصیلان فوق لیسانس که تعهد خدمت به مراکز آموزش عالی دارند مشمول این قانون نمی باشند.

ماده11 آئین نامة این قانون توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسة علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنج‌ مهرماه یکهزاروسیصدوشصت‌ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 3/8/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

  آئین نامة اجرایی قانون اصلاح قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه      

ماده1 در این آیین نامه عبارت های زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.

ب- کتابداران وظیفه: مشمولان موضوع این آیین نامه.

پ- سازمان‌های به کارگیرنده: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و فرهنگ ارشاد اسلامی و سازمان اداری مجلس شورای اسلامی.

ماده2 سازمان های به کارگیرنده در زمان صلح با رعایت کامل این آیین نامه می توانند به منظور رفع بخشی از نیازهای خود درکتابخانه های شهری و روستایی و کتابخانة مجلس شورای اسلامی از خدمت کتابداران وظیفه ای که آموزش دیده و دورة ضرورت را می گذرانند به صورت مأمور استفاده نمایند.

ماده3 سازمان های بکارگیرنده مکلفندتعداد کتابداران وظیفة مورد نیاز خود را به تفکیک محل به‌کارگیری آنان دو ماه قبل از هراعزام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارسال نمایند تا پس از هماهنگی به ستاد کل اعلام شود.

ماده4 ستاد کل پس از دریافت نیازمندی های سازمان های به کارگیرنده با رعایت حفظ توان رزمی نیروهای مسلح نسبت به تعیین تعداد کتابداران وظیفه اقدام و جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ می نمایند.

ماده5 کتابداران وظیفه سهمیة سازمان های به کارگیرنده پس از طی آموزش مقدماتی در مراکز آموزشی که توسط ستاد کل تعیین شده است به سازمان های به کارگیرنده مأمور و اسامی آنان به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می شود.

تبصره در مواقع بحران با تصویب فرماندة معظم کل قوا مأموریت کتابداران وظیفه لغو می شود و برای تعیین محل خدمت در اختیار ستاد کل قرار می‌گیرند.

ماده6 حقوق و مزایای کتابداران وظیفه با رعایت مادة(7) قانون مطابق جدول هائی است که توسط ستاد کل تهیه و به سازمان های به کارگیرنده ابلاغ می شود.

تبصره1 کتابداران وظیفه از کلیة مزایایی که برای مشمولان وظیفة عمومی مطابق مقررات در نظر گرفته می شود برخوردار هستند.

تبصره2 کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهای مسلح، براساس حقوق کتابداران وظیفه کسر و به همراه سهم دولت که از محل بودجة دستگاه محل خدمت تأمین می شود در پایان هر ماه به حساب صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی مربوط واریز می شود.

ماده7 تأمین هزینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی، خوراک، پوشاک، مسکن و بیمة عمر و حوادث کتابداران وظیفه طبق قوانین و مقررات نیروهای مسلح برعهدة سازمان به کارگیرنده است و این افراد از لحاظ انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح هستند.

تبصره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سهم سرانة بیمة درمانی کتابداران وظیفه را به سازمان های به کارگیرنده پرداخت نماید.

ماده8 مدت آموزش نظامی مقدماتی کتابداران وظیفه توسط یگان آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود.

تبصره1 مشمولانی که قبل از اعزام به خدمت، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهای مسلح گذرانده باشند با ارایة گواهی به یگان آموزش دهنده از انجام آموزش نظامی معاف می شوند.

تبصره2 نیروی آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی کتابداران وظیفه را به منظور ادامة خدمت دورة ضرورت به سازمان های به کارگیرنده معرفی نماید.

ماده9 سازمان های به کارگیرنده موظفند تخلفات کتابداران وظیفه را براساس آیین نامة انضباطی نیروهای مسلح به سازمان های ذیربط در نیروهای مسلح اعلام نمایند؛ سازمان یاد شده موظف است تا دو ماه نتیجة رسیدگی و اقدام لازم را به سازمان های به کارگیرنده اعلام نماید.

ماده10 در صورتی که سازمان های به کارگیرنده نتوانند از کتابداران وظیفه در کتابخانه های موضوع قانون اصلاح قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه-مصوب 1377- استفاده نمایند، با هماهنگی ستاد کل در خصوص بازگرداندن افراد یاد شده، به نیروی مربوط اقدام می نمایند.

ماده11 هرگونه نقل و انتقال کتابداران وظیفه در ایام خدمت، حسب مورد با موافقت یگان مربوط و با اطلاع ستاد کل صورت می گیرد.

ماده12 سازمان های به کارگیرنده مکلفند کتابداران وظیفه را در پایان دوره برای دریافت کارت پایان خدمت به یگان آموزش دهنده معرفی نمایند.

آیین نامة اجرایی نحوة انجام مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی موضوع قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه

ماده1 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی می توانند در زمان صلح با رعایت کامل موازین عدل اسلامی و مفاد این آئین نامه به منظور اجرای فعالیت های اصلی خود در بخش های محروم کشور و نقاط محروم آموزشی از خدمت مشمولان وظیفه که دورة ضرورت را می گذرانند، استفاده نمایند.

تبصره بخش‌های محروم کشور بخش هایی هستند که از سوی هیأت وزیران تعیین شده یا می شوند و مناطق محروم آموزشی مناطقی هستند که توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی مشخص شده و به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش و در مورد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزیر کار و امور اجتماعی برسد.

ماده2 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی مکلفند تعداد مشمولان وظیفة مورد نیاز خود را به تفکیک مقاطع و رشته‌های تحصیلی و محل بکارگیری آنان، تا اول دی ماه هرسال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش نمایند تا پس از هماهنگی به صورت یکجا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا اول بهمن ماه هرسال به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام گردد.

ماده3 ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت نیازمندی‌های آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی موضوع ماده(2) این آئین نامه با رعایت حفظ توان رزمی نیروهای مسلح نسبت به تعیین تعداد مشمولان مازاد براحتیاج نیروهای مسلح ابلاغ خواهند نمود.

تبصره مراکز آموزش نظامی مشمولان وظیفة سهمیة وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی از سوی ستاد فرماندهی کل قوا تعیین و ابلاغ خواهدشد.

ماده4 مشمولان وظیفة سهمیة وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی پس از طی آموزش مقدماتی در پادگان هائی که توسط ستاد فرماندهی کل قوا تعیین شده است به وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی مأمور می شوند و صورت اسامی آنان به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواهدشد.
تبصره درمواقع ضرورت با تصویب فرماندهی کل قوا مأموریت این قبیل افراد لغو و برای تعیین محل خدمت در اختیار ستاد فرماندهی کل قوا قرار می‌گیرند.

ماده5 مشمولان وظیفة سهمیة وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان برابر ضوابط گزینش دستگاه مربوط تأیید شده است پس از طی دورة آموزش نظامی و کسب موفقیت در دورة آموزش مهارت‌های حرفه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و نهضت سوادآموزی برگزار می‌گردد برابر قوانین و مقررات مورد عمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به کسب درجات نظامی نایل می شوند.

تبصره مشمولانی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان از سوی گزینش دستگاه مربوط تأیید نگردد و یا اینکه در طول دوران خدمت صلاحیت ادامة کار را به تشخیص دستگاه مربوط از دست بدهند با ذکر دلیل برای انجام بقیة خدمت دورة ضرورت، به یگان اعزام کننده معرفی خواهندشد.

ماده6 مشمولان وظیفه در مدت خدمت در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی به صورت مأمور از نیروهای مسلح و با حفظ وضعیت نظامی انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده7 درمدت خدمات در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی حقوق و مزایای مشمولان وظیفه معادل درجة استحقاقی و هزینه خوراک، پوشاک و مسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروهای مسلح خواهد بود و از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی پرداخت خواهدشد.

ماده8 کلیة هزینه‌های دورة آموزش مقدماتی مشمولان وظیفه موضوع این آئین نامه اعم از حقوق و مزایا، لباس، خوراک، مسکن، درمان و غیره به عهدة وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و هزینة آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و بقیة خدمت دورة ضرورت به عهدة وزارت آموزش و پرورش،سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی می باشد.

تبصره کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهای مسلح از حقوق مشمولان وظیفه موضوع این آئین نامه کسر و به همراه سهم دولت که از محل بودجة دستگاه مربوط تأمین می گردد در پایان هرماه به حساب‌های مربوط در صندوق های بازنشستگی و بیمة نیروهای مسلح واریز می گردد.

ماده9 سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات لازم جهت اجرای این آئین نامه راتأمین نماید و دراختیار وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی قراردهد.

ماده10 مشمولان وظیفة موضوع این آئین نامه درمدت خدمت از نظر امور انضباطی و جرائم و تخلفات تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح و از جهت انجام امور اداری تابع مقررات دستگاه محل خدمت خود می باشند.

ماده11 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی، مشمولان وظیفة معرفی شده از سوی مراکز آموزشی نیروهای مسلح را به خدمت پذیرفته و پس از پایان مدت قانونی خدمت دورة ضرورت،‌ آنان را جهت ترخیص از خدمت و صدور کارت پایان خدمت، به یگان اعزام کننده معرفی می نمایند.

ماده12 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی مجازند جهت انجام کلیة امور مندرج در این آئین نامه برحسب ضرورت و با رعایت مقررات مربوط، واحد مستقلی با شعب استانی یا منطقه‌ای و شهرستانی لازم، اثر نمایند.


قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

ماده1 کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1/4/1367 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می گردد، مکلفند حداکثر مدت 24ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.

تبصره1 مدت خدمت در مقاطع کاردانی یکسال می باشد.

تبصره2 مدت فوق برای کمتراز 2سال بر حسب محرومیت نقاط به تفضیل آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره3 کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده همچنین کسانی که دارای پروانة دائم باشند، یا واجد شرایط دریافت پروانة دائم باشند،‌ با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی باشند.

تبصره4 پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیام آوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخش های کشور انجام دهند.

تبصره5 مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضاء هیأت و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.

ماده2 همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یابالاتر، آزادگان، جانبازان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمت موضوع این قانون معاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه می توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

تبصره در مورد معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان می باشد.

ماده3 مدت خدمت دوره ضرورت و دورة احتیاط مشمولان این قانون که در حرفة پزشکی انجام شود از کل خدمت مقرر در این قانون کسر می گردد.

ماده4 مشمولان این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دوماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیة مناطق یک و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.

ماده5 مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی باشند.

ماده6 تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است.

تبصره کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشته‌های مورد نیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.

ماده 7 فارغ التحصیلان سهمیه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمونهای سراسری سنوات پس از انقلاب فرهنگی موظفند تعهدات خود را بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، انجام دهند.

ماده 8 مشمولین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.

ماده 9 فارغ التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره‌مند نشده‌اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود.

تبصره 1 کسانی که از ارز دولتی استفاده نموده‌اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این قانون و تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد.

تبصره 2- کسانی که در حین تحصیل رشته های علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیلات   خود را تا فارغ التحصیلی در داخل کشور ادامه می دهند در صورتی که هزینه تحصیل خود را بپردازند و ار مزایای ارزی دولت بهره مند نگردیده باشند برای باقی مانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت.

ماده 10- خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان به قوت خود باقی است و جزو خدمات موضوع این قانون محسوب می گردد.

ماده 11- مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک های غیر نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود.

تبصره 1 مشمولان این قانون که به طور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می نمایند، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند درمقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا اضافه کاری و حق محرومیت از مطب طبق آئین نامه اجرایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین خواهد نمود، استفاده می‌نمایند و در صورتی که از گروه بدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف (کار و اضافه کار) بهره مند میگردند.

تبصره 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند مشمولان موضوع این قانون را در صورت نیاز با الویت مناطق محروم و نیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهای مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه درآورد.

ماده 12 مشمولان این قانون که به سن بالای 45 سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف میباشند.

ماده 13 بهداشتکاران دهان و دندان و کاردان های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص مربوط به خود میباشند.

ماده 14 به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهیمه‌های جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد، دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.

تبصره 1 دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.

تبصره 2 دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارند.

تبصره 3 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به قوت خود باقی است.

ماده 15 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصلاحات آن به قوت خود باقی است و انجام خدمات موضوع این قانون بعنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

ماده 16 آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 17 کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو میگردد.

قانون فوق مشتمل بر 17 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1375 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

 

آئین‌نامة اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

مادة 1 مشمولان قانون عبارتند از:

الف – گروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان رشته‌های مذکور.

ب- گروه پیراپزشکی در رشته‌های وابسته شامل فارغ‌التحصیلان کاردان و بالاتر در رشته‌های مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، رشته‌های مختلف توانبخشی، امور دارویی، رشته‌های مختلف بهداشتی، اطاق عمل، هوشبری، تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، رشته‌های مربوط به علوم پایة پزشکی، آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاری و روانشناسی بالینی.

مادة 2 مناطق مورد نیاز مادة (1) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان – مصوب 1375 – (که از این پس قانون نامیده می‌شود) و رشته‌های مربوط، همچنین گروه‌های مازاد برنیاز، در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.

مادة3 توزیع فارغ‌التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی در مناطق مورد نیاز با اولویت مناطق محروم با نظر کمیسیونی است که اعضای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

مادة4 کاردان‌های مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت خانواده بهداشتکار دهان و دندان براساس قانون مربوط، انجام وظیفه خواهند کرد.

مادة5 در مورد بانوان مشمول قانون، ملاک احراز ازدواج و تاریخ آن، مندرجات شناسنامة زوجین است.

مادة6 مراجع صدور گواهی پایان خدمات مشمولان قانون، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.

مادة7 با مشمولان بیمار طبق نظر شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی رفتار خواهد شد.

مادة8 در جهت اعمال ضوابط مادة (4) قانون، مراکز آموزشی موظفند تاریخ فراعت از تحصیل دانشجویان را به ادارة کل فارغ‌التحصیلان اعلام کرده، مرابت را به نحو مقتضی به اطلاع آنها برسانند.

مادة9 خدمات بانوان متأهل فارغ‌التحصیلان بعد از تاریخ 4/3/1360 که به تبعیت از همسر و با کسب پروانة خاص یا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بهداری در مناطق غیر مجاز انجام وظیفه کرده‌اند قابل محاسبه می‌باشد.

مادة 10 ملاک احراز استخدام رسمی معرفی نامة دستگاه ذیربط و آخرین حکم استخدامی رسمی کارمند است.

تبصره این قبیل مستخدمان رسمی دولت، در صورتی می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون استفاده کنند که دارای مراکز بهداشتی و درمانی مجاز باشند.

مادة11 در اجرای مادة (2) قانون، مرجع صدور گواهی برای خانوادة شهدا، بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز، برای جانبازان، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی مرکز، برای آزادگان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان مرکز، برای مفقود‌الاثرها حسب مورد توسط مقامات مجاز نیروهای مسلح که امضای آنها معرفی شده است و برای تک اولاد خانواده، گواهی ثبت احوال محل می‌باشد.

مادة12 دستیارانی که به استناد ضوابط قانونی متعهد خدمت می‌شوند با انجام تعهدات قانونی مجاز به دریافت گواهی پایانی و پروانه دایم خواهند بود.

مادة13 در مورد اعمال ضرایب مناطق محروم، جداول موضوع تصویب نامة شمارة 8477/ت/14732/ه مورخ 10/7/1374 ملاک عمل خواهد بود.

قانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان خدمت وظیفة عمومی در زمان صلح

ماده واحده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در زمان صلح با رعایت اصل 147 قانون اساسی برای اجرای طرح‌های بهداشتی از خدمت مشمولان وظیفه عمومی عادی با مدرک تحصیلی پایان دورة متوسطه، پس از انجام آموزش نظامی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، پس از آموزش دورة بهداشت لازم طبق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سرباز- بهداشتیار استفاده کند.

هزینه‌های مربوط به دورة آموزش نظامی بر عهدة وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و هزینه‌های آموزشی بهداشتیاری و حقوق، مزایا و جیرة استحقاقی در دورة خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوط تأمین می‌شود که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور تهیه پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضاء بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت

ماده واحده - کلیه افرادی که از سن شانزده سالگی تمام عضو بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شوند و به طور منظم با آن نیرو همکاری می نمایند ، هر سال خدمت آنان متناسب با میزان فعالیت ، معادل چهل و پنج روز تا سه ماه جزء خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب میگردد.

تبصره - آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر  ظرف سه ماه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی تهیه و پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اسفندماه یکهزاروسیصدو هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/12/8 به تائید شورای نگهبان رسیده است

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

بر اساس آئین نامه اجرائی قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1380 دهیات دولت و طبق دستورالعمل مربوط صادره از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدت خدمت قابل احتساب و نیز میزان کسر خدمت صادره از معاونت نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج ملاک عمل برای کسر خدمت خواهد بود.

قانون اجازه تردد فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی مصوب 1372/2/14

ماده واحده در زمان صلح به کلیه فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ذکور ایرانی مقیم خارج از کشور اجازه داده می شود یک بار در سال حداکثر برای مدت پنج ماه به منظور شرکت در سمینارهاو دورههای خاص تخصصی،بازدیدهای علمی و انجام پروژههای کوتاه مدت و ارائه خدمات خاص کوتاه مدت بنا به دعوت وزیرذیربط(با تأیید وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح )بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی،به جمهوری اسلامی ایران ترددنمایند.

تبصره1 وزارت اظلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خودرا اعلام و درغیر این صورت وزیر ذیربط راساٌ اقدام نماید.

تبصره2  رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند مجوز استفاده از این ماده واحده را برای رؤسای دانشگاههای غیر دولتی صتدر نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتاد ودومجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 19/2/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خودراازدست می دهند مصوب 1366/6/3

ماده1 دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم،برای مکم به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را در ردیف جداگانهدر لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نماید.

تبصره1نیازمندبه کسی اطلاق می گرددکه میزان درآمد ماهیانه وی از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کمتر باشد.

تبصره2 تشخیص نیازمند با کمیته امداد امام خواهد بود.

تبصره3 اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع،سپاه و کشور در بودجه کل کشور منظور می گردد.

ماده2 خانواده های مشمولینی از کمک های موضوع این قانون بهرهمند می شوند که مشمول تأمیین کننده معاش خانواده بوده و بااعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خودرااز دست بدهد.

ماده3 مشمولین زیر تأمین کننده معاش خانواده محسوب می شوند.

الف- یگانه فرزند ذکوربیش از 18 سال هر پدرومادر.

ب- یگانه نوه ذکوربیش از 18 سال جدیا جده فاقد فرزند ذکور بیش از 18 سال.

ج- یگانه برادر وسرپرست خواهروبرادرصغیر.

د-مشمولی که دارای همسریافرزندباشد.

ه- مشمولی که دارای برادر بیش از 18 سال از کارافتاده بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد.

و- مشمولی که دارای خواهری باشد که فاقد شوهرو فرزندذکوربیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد.

ماده4 میزان کمک معاش موضوع این قانون برای فرد اول دوسوم حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت و برای هر فرد اضافی یک ششم حداقل حقوق مزبور بوده حداکثر تا میزان حداقل حقوق بازنشستگی قابل پرداخت می باشد.

ماده5 مشمول می تواندهنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته امداد موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نماید.

تبصره مشمولی که مطابق این قانون از کمک معاش استفاده می کند،موظف است در صورت عدم نیاز وتمکن موضوع را به کمینه امداد امام کتباٌ اعلام نماید.

ماده6 آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد کمیته امداد امام و تصویب وزارتخانه های دفاع و سپاه به مورد اجراءگذارده خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده وچهارتبصره درجلسه روز سهشنبه سوم شهریورماه یکهزاروسیصدوشصت وشش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 19/6/1366 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 آئین نامه اجرائی قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خودرا از دست می دهند

ماده1 خانواده مشمولینی از مزایای این قانون برخوردار می باشند که با اعزام مشمول به خدمت نظام وظیفه قدرت اداره معاش خودراازدست داده و درآمد آنها کمتراز حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت باشد.

ماده2 خانواده نیازمند مشمول قانون عبارتند از :

الف- پدریا مادر با اعزام یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال .

ب- جدویاجده فاقد فرزندذکور و یا نوه بیش از 18 سال با اعزام مشمول به خدمت .

ج-  خواهر و برادر صغیر با اعزام یگان برادر و سرپرست.

د- همسر و یا فرزند.

ه- برادر بیش از 18 سال از کار افتاده که برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد.

و- خواهری که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد.

ماده 3 میزان کمک معاش به خانواده‌های مشمولین نیازمند در طول خدمت دوره ضرورت برای خانواده یک نفره 15300 ریال و برای خانواده دو نفره 19150 ریال و از خانواده دو نفر به بالا 23000 ریال خواهد بود.

ماده 4  مشمول یا خانواده وی موظفند در صورت رفع نیاز و حصول تمکن موضوع را به کمیته امداد مربوطه کتباً اعلام نمایند تا نسبت به قطع کمک معاش خواهد بود.

ماده 5 خانواده‌های استفاده کننده از وام قرض الحسنه معیشتی مشمولین متاهل و معیل مصوبه دهمین نشست شورای عالی پشتیبانی جنگ مشمول مزایای این آئین نامه نخواهد بود.

ماده 6  به منظور ایجاد تسهیلات لازم و کاهش مشکلات اجرایی و تقلیل هزینه‌های مربوطه، کمیتهای امداد مجازند در صورت صلاحدید دفتر مرکزی در موارد ضروری کمک موضوع این آئین نامه را هر سه ماه یک باربه واجدین شرایط پرداخت نمایند.

ماده 7 در صورت بازداشت مشمول و صدور حکم محکومیت به حبس از جانب محاکم ذیربط قضائی از تاریخ صدور حکم قطعی با اعلام یگان خدمتی به کمیته امداد مربوط کمک معاش قطع خواهد گردید و برقراری مجدد کمک معاش منوط به آزادی و شروع به خدمت وی با اعلام یگان خدمتی میباشد.

ماده 8 در صورت فرار مشمول از خدمت چنانچه مدت آن از یک ماه تجاوز نماید یگان خدمتی موظف است که مراتب را جهت قطع کمک معاش از تاریخ اعلام به کمیته امداد مربوطه منعکس نماید و برقراری مجدد کمک معاش منوط به اعلام یگان محل خدمتی مبنی بر بازگشت به خدمت مشمول خواهد بود.

ماده 9 پرداخت کمک معاش به خانواده مشمولین واجد شرایط که شهید، اسیر، مفقود الاثر و یا معلول میگردند تا برقراری مستمری از سوی سازمانهای ذیربط ادامه خواهند داشت.

تبصره 1  نیروهای نظامی و انتظامی مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از برقراری مستمری فوق، مراتب را جهت قطع کمک معاش به کمیته امداد مربوطه اعلام نمایند.

تبصره 2 در صورت فوت مشمول در طول مدت خدمت وظیفه، یگانهای محل خدمت موظف به اعلام مراتب جهت قطع کمک معاش خواهند بود.

ماده 10 تعیین فرد گیرنده و یا افراد دریافت کننده کمک معاش و سهم هر یک از آنان در درجه اول با نظر خود مشمول و در صورت عدم اعلام نظر با کمیته امداد مربوطه خواهند بود.

ماده 11 درخواست مشمول مبنی بر تقاضای استفاده از کمک معاش موضوع این آئین نامه، توسط یگان محل خدمت طبق فرمهای تعیین شده 1 و 2 پیوستی این آئین نامه حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به کمیته امداد محل ارسال خواهد شد.

ماده  12 کمیته امداد محل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول فرم شماره 1 پاسخ لازم را نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق متقاضی از طریق یگان محل خدمتی اعلام دارد.

تبصره در صورت واجدالشرایط بودن مشمول برای دریافت کمک معاش کمیته امداد نسبت به برقراری و پرداخت کمک معاش از محل اعتباری که در اختیار خواهد گرفت اقدام خواهد نمود.

ماده 13 مبنای تاریخ پرداخت کمک معاش موضوع این آئین نامه از تاریخ تسلیم فرم شماره 1 توسط مشمول به یگان مربوطه خواهد بود.

ماده 14 اعتبار سالانه مورد نیاز بر اساس ماده 1 قانون جهت منظور نمودن در ردیف بودجه‌های کل کشور توسط وزارت خانه‌های سپاه، دفاع، کشور بر مبنای آمار مشمولین موضوع این آئین نامه با هماهنگی و از طریق کمیته امداد امام به وزارت برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

قانون اعطاء امتیازات ویژه به ایثارگران و امدادجویان

 خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد

مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا

 با تبریک فرا رسیدن ماه رجب المرجب و جشن بزرگ میلاد یگانه مولود کعبه ،‌رمز و راز آفرینش ، ثقل عظیم خلقت ،‌امیر حق باوران و پیشوای پرهیزکاران مولی الموحدین امیرالمومنین حضرت علی ابن ابیطالب(علیه السلام)، با عنایت به اتمام مهلت اجرای مقررات اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران و امدادجویان ، تمدید مهلت اجرای مقررات فوق به شرح یشنهاد زیر طی گردشکاری از محضر مبارک مقام معظم فرماندهی کل قوا استدعا گردید که با موافقت معظم‌له عنایات ویژه به شرح زیر برای اجرا اعلام شده است :

 الف-مهلت اجرای مقررات اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران و امدادجویان ، از تاریخ 1386/4/25 به مدت یکسال تا تاریخ 1387/4/25 تمدید گردد.

1-فرزندان دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.

2-یکی از فرزندان مفقودالاثرها،آزادگان که بواسطه استفاده پسر آنها (مفقودالاثر و آزاده)از معافیت خانواده شهدا ، سرباز شناخته شده است از خدمت معاف می باشد.

3-یکی از برادران شهدا ، مفقودالاثرها و آزادگان که بواسطه استفاده فرزند آنها (شهید ، مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا ،‌سرباز شناخته شده از خدمت معاف می باشد.

4-یکی از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان که قبلاً برادرش (فرزند دیگر مفقودالاثر و آزاده ) از معافیت خانواده شهدا استفاده نموده ولی به دلیل فوت یا مهاجرت تا پایان سال 1379 نزد خانواده اش نباشد ، از خدمت معاف می باشد.

5- کلیه جانبازان بالای 15% , یکی از فرزندان جانبازان 30% و بالاتر و دو فرزند جانبازان 60% و بالاتر از خدمت معاف می باشد.

6-یکی از فرزندان رزمندگان دارای بیش از 40 ماه جبهه و 2 فرزند رزمندگان دارای 80 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف می باشد.

مقامات عالی نیرهای مسلح شاغل در محلهای سرتیپی به بالا تا زمانی که در این مشاغل خدمت می کنند مشمول این امتیاز نمی باشند.

7-یکی از فرزندان افرادی که جمع درصد جانبازی و سسابقه جبهه آنها به 40 امتیاز و دو فرزند افرادی که جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به 80 برسد از خدمت معاف می باشد.

8-یکی از فرزندان آزادگانی که بیش از سه سال در اسارت بوده ولی فرزندشان بعد از آزادی به سن سربازی رسیده است از خدمت معاف می باشد.

9- در رابطه با جبهه خلبانان هوانیروز ، مبدا شروع ماموریتها و مناطق عملیاتی کادر خلبانی و فنی هوانیروز مدت خدمت در نقاط سکوی مقدم تا تاریخ 1367/5/27 معادل جبهه محاسبه می گردد.

10- خدمت خلبانان و دیگر عوامل پروازی که در عملیات بمباران ، شناسائی ،‌حمل مهمات و . . . به مدت 40 ماه شرکت داشته اند ،‌معادل جبهه محاسبه می شود.

11- آن دسته از خانواده شهداء ،مفقودالاثرها ،‌جانبازان ،‌آزادگان ،‌رزمندگان که یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف شده لیکن ضرورت استفاده از معافیت صادره مذکور به دلیلفوت ،‌استخدام در نیروهای مسلح و  . . . منتفی گردیده ،‌می توانند با ابطال کارت معافیت صادر شده ، کارت معافیت جدید را برای نفر دوم خانواده اختصاص دهند.

12-مصوبه سال 1366 شورای عالی دفاع سابق در خصوص کارکنان پدافند هوائی کشور به شرح مندرج در مصوبه معادل جبهه محاسبه گردد.

13-یگانه سرپرست خواهر مجردی که به سن 24 سالگی رسیده از خدمت معاف می باشد.

14- آن دسته از خانواده های شاهد که دارای فرزند معلول جسمی ، ذهنی باشند یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف میگردد.

15-کلیه خانواده هائی که دارای فرزند معلول جسمی ، ذهنی بوده و دارای یک فرزند سالم بالای 18 سال باسند آن فرزند سالم مشمول از خدمت معاف گردد.

16-کلیه مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که حداکثر دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال باشند ، یکی از فرزندان آنها از خدمت معاف گردد.

17-سربازان متاهل غیر غایب در استانهای محل سکونت خود بکارگیری شوند .

ب- در اجرای فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا در شمول مقررات ،‌پس از طی دوره آموزش نظامی که چگونگی آن قبلاً اعلام شده است ، کارت معافیت از انجام خدمت دوره ضرورت دریافت خواهند نمود.

ج- مهلت اجرای مقررات فوق یکسال شمسی تا تاریخ 1387/4/25 می باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

قانون احتساب خدمت در جبهة افراد جزو خدمت دورة ضرورت مصوب 26/7/1366

مادة واحده کلیة افرادی که به سن مشمولیت نرسیده به کسانی که دارای یکی از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفة عمومی بوده و طبق عمان قانون واجد شرایط اعزام به خدمت نباشند، به طور داوطلب در جبهه خدمت نموده یا بنمایند و مجموعة دورة آموزش و حضور در جبهه کمتر از سه ماه نباشد و همچنین ایامی که بعد از این مدت در مناطق عملیاتی خدمت نمایند، جزو خدمت دورة ضرورت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره1 از تاریخ تصویب این قانون اعزام شوندگان به مناطق عملیاتی در صورتی از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند که دارای پانزده سال تمام باشند.

تبصرة2 در صورتی که مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطقة عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دورة ضرورت باشد کارت پایان خدمت آنان توسط نیروی اعزام کننده صادر و تحویل خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقة عملیاتی کمتر از مدت خدمت دورة ضرورت باشد، کسری آن را تا مدت مقرر خدمت دورة ضرورت با اخذ دفترچة آماده به خدمت و معرفی ادارة وظیفة عمومی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام خواهد داد.

تبصرة3 کسانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوق‌العادة سربازی اخذ کرده‌اند و یا اخذ می‌کنند مابه‌التفاوت آن را به خزانه واریز نمایند.

تبصرة4 کسانی که به علت حضور در جبهه پس از رسیدن به سن مشمولیت خود را به ادارة نظام وظیفه برای گرفتن کارت آماده به خدمت معرفی نکرده باشند، غیب محسوب نشده و مشمول این قانون خواهند شد.

تبصرة5 آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت‌خانه‌های کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و پنج تبصره در جلسة روز یکشنبه بیست و ششم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/8/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین‌نامة اجرائی قانون احتساب خدمت در جبهة افراد جزو خدمت دورة ضرورت مصوب7/2/1367

مادة 1 در اجرای قانون احتساب خدمت در جبهة افراد جزو خدمت دورة ضرورت مصوب 26/7/1366 مجلس شورای اسلامی (که در این آئین‌نامه قانون نامیده می‌شود) مدت خدمت در جبهة افراد به شرح زیر جزو خدمت دورة ضرورت محسوب می‌گردد:

1- کسانی که دارای حداقل 15 سال تمام بوده و قبل از سن مشمولیت به مناطق عملیاتی اعزام شده یا بشوند.

2- کسانی که دارای یکی از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفة عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام به خدمت نباشند.

3- کسانی که در جبهه به سن مشمولیت رسیده یا می‌رسند.

تبصرة 1 نسبت به قبل از تصویب قانون داشتن حداقل 15 سال تمام شرط نیست.

تبصرة2 افراد مذکور در بند 3 این ماده مکلفند پس از اتمام خدمت در جبهه در صورتی که فاقد یکی از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفة عمومی باشند بلافاصله خود را به حوزه‌های وظیفة عمومی محل صدور شناسنامه یا سکونت معرفی نمایند.

مادة2 معافیت‌های مقرر در (قانون) عبارتند از:

الف- معافیت تحصیلی.

ب- معافیت پزشکی (موقت یا دائم).

ج- معافیت کفالت (موقت یا دائم)

د- معافیت خانوادة شهداء، معلولین، اسراء، مفقودالاثرها.

ه- معافیت‌های موضوع مواد 6و7و8و9 قانون خدمت وظیفة عمومی.

و- معافیت قانون تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها.

ز- معافیت موضوع مادة3 قانون اصلاح تبصرة2 مادة1 و اصلاح مادة9 و الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفة عمومی.

ح- معافیت‌های مربوط به متولدین سال‌های 1337 و قبل از آن.

مادة3 احتساب دورة آموزش پس از تصویب این قانون مشروبط به اعزام، بلافاصله پس از دورة آموزش می‌باشد. مگر عدم اعزام به علل زیر باشد:

1- شهادت یا فوت بستگان طبقة 1 و 2 (پدر- مادر- خواهر- برادر- فرزند) و در طبقة 3 (عمو- عمه- خاله- دائی) یا همسر.

2- حادثه یا بیماری در حین آموزش که توانائی اعزام و خدمت در جبهه را از فرد سلب نماید (بنا به تشخیص بهداری مراکز آموزش و یا بهداری نیروی اعزام کننده).

3- عدم نیاز به اعزام نیرو پس از آموزش که توسط مسئولین اعزام اعلام می‌گردد.

مادة4 خدمت افراد موضوع قانون در کلیة نقاط جبهه و مناطق عملیاتی جزو خدمت دورة ضرورت محسوب خواهد شد.

تبصرة1 خدمت در مناطقی غیر از جبهه و مناطق عملیاتی حتی به عنوان نیاز یا مأموریت مشمول استفاده از مزایای این قانون نمی‌باشد.

تبصرة2 مناطق عملیاتی که در احتساب حقوق و فوق‌العادة سربازی مؤثر خواهد بود. مناطقی است که به پیشنهاد ستادکل سپاه پاسداران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی دفاع رسیده و اعلام شده باشد.

مادة5 در صورتی که مجموع خدمت افراد موضوع قانون اعم از آموزش و حضور در جبهه و یا مناطق عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دورة ضرورت باشد افراد مذکور به حوزه‌های وظیفة عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت معرفی تا برای آنان دفترچة آماده به خدمت به تاریخ سه ماه اولیة اعزام صادر و سپس کارت پایان خدمت آنان با رعایت تبصرة 3 قانون توسط نیروی اعزام کننده صادر و تحویل خواهد شد.

 مراتب پایان خدمت دورة ضرورت افراد موضوع این ماده توسط نیروی صادر کنندة کارت پایان خدمت به حوزة وظیفة محل صدور شناسنامه و حوزة صادر کنندة دفترچة آماده به خدمت اعلام خواهد شد.

مادة6 افرادی که مجموع مدت آموزش نظامی و حضور در جبهه و یا مناطق عملیاتی آنان کمتر از مدت دورة ضرورت باشد، ملزم هستند به ادارة وظیفة عمومی محل صدور شناسنامه یا سکونت مراجعه و دفترچة آماده به خدمت اخذ نمایند و کسری خدمت را با معرفی حوزة نظام وظیفه تا مدت مقرر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دهند.

تبصرة1 کارت پایان خدمت افراد موضوع این ماده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر و تحویل خواهد شد و مراتب پایان خدمت به حوزة وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه و صادر کنندة دفترچة آماده به خدمت اعلام خواهد گردید.

تبصرة2 افرادی که قبل از تصویب قانون به جبهه و یا مناطق عملیاتی اعزام شده و اکنون در یکی از نهادهای نظامی یا انتظامی مشغول انجام خدمت وظیفه باشند، مابقی خدمت دورة ضرورت را در همان نیرو سپری نموده و کارت پایان خدمت را از نیروی مذکور دریافت خواهند کرد.

مادة7 افرادی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که در زمان خدمت در جبهه و یا مناطق عملیاتی وجوهی بیش از حقوق و فوق‌العادة سربازی اخذ ننموده یا ننمایند. در غیر این صورت بایستی مابه‌التفاوت وجوه دریافتی را به حسابی که نیروی اعزام کننده مشخص خواهد نمود به حساب خزانه واریز و فیش مربوطه به نیروی اعزام کننده ارائه تا گواهی انجام خدمت در جبهه یا مناطق عملیاتی برای آنان صادر شود.

ماده 8 مدت قابل احتساب حضور در جبهه افراد موضوع قانون به عنوان خدمت دوره ضرورت از یک سال خدمت اجباری در مناطق عملیاتی سربازان وظیفه موضوع ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 26/1/65 کسر خواهند شد.

ماده 9 کسانی که حین خدمت در جبهه به سن مشمولیت رسیده و نتواند خودرا به اداره وظیفه عمومی جهت دریافت دفترچه آماده به خدمت معرفی نمایند، ضمن اینکه این ایام جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می شود با ارائه گواهی کسر خدمت صادره از سوی نیروی مسلحی که مجاز به اعزام باشد به حوزه نظام وظیفه از وی رفع غیبت به عمل می آید.

ماده 10 چنانچه افرادی قبل از اعزام به آموزش یا جبهه و مناطق عملیاتی غیبت داشته باشند، نمی توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند . ونیز افرادی که در زمان خدمت در جبهه به سن مشمولیت رسیده و مطابق تبصره 2 ماده 1 همین آئین نامه پس از اتمام تعهد یا مأموریت ، خودرا به حوزه نظام وظیفه معرفی ننمایند مدت خدمت ایشان در اعزام های مجدد قابل احتساب نخواهد بود .

ماده 11 چنانچه افراد موضوع این قانون قبل از پایان مدت مأموریت اقدام به ترک جبهه یا مناطق عملیاتی بنمایند یا پس از اتمام مدت مأموریت بدون اخذ برگ پایان مأموریت یا ترخیص ،(که حد اکثر ظرف مدت یک ماه پس از اتمام مدت مأموریت صادر خواهد شد.) جبهه یا مناطق عملیاتی را ترک نمایند دراین نوبت اعزام مشمول استفاده از این قانون نخواهد شد.

تبصره1 ترک خدمت چنانچه به تشخیص نیروی اعزام کننده موجه باشد از شمول این ماده خارج خواهد بود.

تبصره 2 افراد موضوع این قانون پس از اتمام مدت تعهد یا مأموریت تکلیفی نسبت به ادامه خدمت در جبهه ندارند،مگر آنکه نیروها در حال آماده باش کامل باشند که در این صورت این مدت نیز محاسبه خواهد شد.

ماده 12 درصورتی که هلال احمر وجهاد سازندگی و سایر نهادهای مشابه حسب ضرورت و وظایف اصلی خوددر ارتباط با جنگ افرادی را به جبهه یا مناطق عملیاتی اعزام نمایند، باید هماهنگی و موافقت سپاه پاسداران باشد در غیر این صورت گواهی کسر خدمت برای آنان صادرنخواهد شد.

تبصره 1 در مورد افرادی که قبل از تصویب این آئین نامه از طریق نهادهای موضوع ماده فوق به جبهه یا مناطق عملیاتی اعزام شده باشند، نهادهای مذکور باید مراتب را به ستادمرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام دارند تا حسب مورد کارت پایان خدمت یا گواهی کسر خدمت از سوی سپاه برای آنان صادر شود.

تبصره2 نحوه اجرای این ماده و تبصره 1 آن طی دستورالعملی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هلال احمر و جهاد سازندگی و عنداللزوم سایر نهادهای مشابه ابلاغ خواهد گردید.

ماده 13 مدت بازداشت افراد موضوع قانون که در اثر ارتکاب جرائم عمدی یا تخلفات انظباطی صورت گرفته باشد و همچنین ایامی که غیبت داشته باشندبه عنوان خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهند شد.

تبصره به ازای هر روز غیبت غیر موجه 3 روز از ایام خدمت قابل احتساب کسر خواهد شد.

ماده 14 مدت درمان و استراحت پزشکی افرادی که به علت شرکت در عملیات یا مأموریت یا آموزش قبل از اعزام مجروح شده یا بشوند با تأیید بهداری نیروی اعزام کننده مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی جزو خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

ماده15 مشمولانی که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی معاف از خدمت تشخیص داده شده یا بشوند در صورتی که بخواهند از مزایای قانون استفاده نمایند با رعایت مفاد این آئین نامه به آنان کارت پایان خدمت داده شده و کارت معافیت قبلی اخذ خواهد گردید.

ماده16 اعطای هر گونه کسر خدمت موضوع قانون صرفاٌ بر اساس این آئین نامه به عمل خواهد آمد و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی ملغی الاثر خواهد بود.

 قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضاء بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت  مصوب 3/12/1378

ماده واحده کلیه افرادی که از سن شانزده سالگی تمام عضو بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شوند و به طور منظم باآن نیرو همکاری نمایند، هر سال خدمت آنان متناسب با میزان فعالیت ، معادل چهل وپنج روز تا سه ماه جزء خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب می گردد.

تبصره آئین نامه اجرائی این قانون حد اکثر ظرف سه ماه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی تهیه و پس ازتأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصدو هفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 آیین نامه اجرایی قانون احتساب فسمتی از خدمت اعضای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت مصوب 11/6/1380

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت – مصوب1378-

ب- نیروی مقاومت : نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

پ- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

ماده 2 افرادی که از سن 16 سالگی تمام و بالاتر ، از زمان لازم الاجراء شدن قانون عضو بسیج شده یا می شوند، به ازای هر سال همکاری منظم، مشمول مفاد این آیین نامه هستند.

ماده 3 افرادی که مشمول این آیین نامه هستند باید در موعد قانونی خودراجهت انجام خدمت دوره ضرورت ، به بخش های خدمت وظیفه عمومی مربوط معرفی نمایند.

تبصره آن بخش از خدمت بسیجی که در طول مدت غیبت سربازی انجام شده و یا می شود، مشمول امتیازهای این آیین نامه نیست.

ماده 4 مدت فعالیت مشمولان این آیین نامه به شرح زیر به عنوان خدمت وظیفه عمومی محسوب می شود:

الف- آن دسته از بسیجیانی که در یکی ازمسئولیت های زیر فعالیت نمایند به ازای هر سال فعالیت مستمر معادل سه ماه جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می شود:

1-فرمانده و اعضای شورای حوزه های مقاومت.

2-فرمانده و ارکان گردان های عاشورا.

3-فرمانده گروهان های عاشورا و همتراز باآن .

4-فرمانده پایگاههای مقاومت و مسئولان واحد های دانشجویی و دانش آموزی.

ب- آن دسته از بسیجیانی که در یکی از مسئولیت های زیر فعالیت نمایند به ازای هر سال فعالیت مستمر معادل دو ماه ونیم جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می شود:

1- فرمانده گروههای مقاومت .

2- ارکان گروهان های عاشورا و همتراز باآن .

3- اعضای شورای پایگاه های مقاومت و شورای واحد های دانشجویی و دانش آموزی.

ج- اعضای گردان های عاشورا و سایر بسیجیانی که در رده های مقاومت بسیج سازماندهی گردیده و در برنامه های حفظ انسجام و مأموریت های محول به طور منظم شرکت می کنند به ازای هر سال فعالیت مستمر معادل یک ماه ونیم جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می شود.

ماده 5 چنانچه مدت خدمت بسیجیان بیش از یک سال باشد، به همان نسبت کسری از امتیازات موضوع این آیین نامه ملاک احتساب خواهد بود.

ماده6 مدت دوره های آموزش مذکور در قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – مصوب 1370- و مدت خدمت تمام وقت بسیجیان در سازمان های رزمی موضوع ماده (69 ) قانون یادشده تابع حکم مندرج در ماده مذکور است ومشمول کسر خدمت موضوع این آیین نامه نمی باشد.

ماده 7 مدت خدمت قابل احتساب و نیز میزان کسر خدمت با رعایت مفاد این آیین نامه از سوی نیروی مقاومت گواهی و جهت ارائه به یگان خدمتی مربوط صادر می شود.

ماده8 تعیین چگونگی همکاری و مدت آن، مرجع تشخیص و تأیید میزان فعالیت ها، نحوه ارزشیابی و ثبت سوابق خدمت بسیجیان براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب قانون و مفاد این آیین نامه توسط نیروی مقاومت با هماهنگی ستاد مشترک سپاه تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می شود.

تبصره نیروی مقاومت موظف است همه ساله گزارش عملکرد خود رادراجرای این آیین نامه از طریق ستاد مشترک سپاه به ستاد کل نیروهای مسلح منعکس نماید.جهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »خدمت وظيفه سربازي
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0