مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
خدمت سربازی

سوالات مربوط به خدمت وظیفة عمومی

پسران در چه سنی مشمول خدمت وظیفة عمومی می شوند؟ و از چه زمانی به وضع مشمولیت آنان رسیدگی خواهد شد؟

هر پسر ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفة عمومی خواهد شد و به وضع آنها یک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت که مدت آن 18 ماه تا 2 سال (بنا به نظر شورای عالی دفاع) می باشد رسیدگی خواهدشد. مشمولین موظفند خود را به سازمان وظیفة عمومی محل تولد و یا محل اقامتشان معرفی نمایند. مشمولین مقیم خارج از ایران باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و یا در صورت عدم وجود،  به نزدیکترین نمایندة کنسولی مراجعه نمایند.

  چه افرادی تبعة ایران محسوب می شوند؟

اشخاص ذیل تبعة ایران محسوب می شوند:

1-   کلیة ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2-    کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3-    کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.

4-    کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

5-    کسانی که در ایران از پدری که تبعة خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6-    هر زن تبعة خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7-    هر تبعة خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

8-     اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول بندهای 4و5 فوق نمی باشند.
 
ملاک تشخیص سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت، چیست؟
سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیة اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفة عمومی معتبر نمی باشد. منظور این است که اگر شخصی با مراجعه به دادگاه تاریخ تولد خود را تغییر داده باشدء از لحاظ وظیفة عمومی تاریخ تولد مندرج در اولین شناسنامه ملاک خواهد بود.
 
در صورتی که اختلاف سن واقعی مشمول و سن مندرج در شناسنامة اولیه بیش از 5 سال باشد،کدام یک ملاک عمل می باشد؟

این مورد تابع نظریة شورای پزشکی خواهد بود.
 
دوران خدمت نظام وظیفه چه مدت می باشد؟

خدمت نظام وظیفه در دورهء اجباری 2 سال می باشد که در صورت وجود مازاد بر نیاز مشمولان، طبق نظر شورای عالی دفاع این مدت تا 18 ماه می تواند تقلیل یابد.

  در انجام چه اموری، مشمولین وظیفه عمومی ملزم به ارایة مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت آنان می باشند؟

الف/ شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه

ب/ دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی

ج/ کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمنهای قانونی

د/ تحویل  اصل گواهینامه یا پایان نامة دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانة مربوط

ه/ صدور پروانة کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی

و/ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی به استثنای موارد ضروری مانند ثبت اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکای دیگر گردد. تشخیص آن بر عهده محاکم ذی صلاح است.

ز/ دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی

ح/ استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مزد و خرید خدمت)  در وزاتخانه ها و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی.
 
آیا موسسه های دولتی موظفند کارگران و مستخدمین خود را که در حال گذران خدمت سربازی هستند بعد از اتمام، مجدداً به کار اولیة خود برگردانند؟ در مورد موسسه های خصوصی چگونه می باشد؟

کارفرما یا مسئولین مربوط مکلفند آنان را به کار اولیة خود بگمارند. در مورد موسسه های خصوصی چنانچه این مساله در قرارداد استخدام قید شده باشد، کارفرما مکلف به تبعیت می باشد. در غیر اینصورت الزامی برای به کار گرفتن مجدد وجود ندارد.

چه مرجعی در خارج از کشور مسئول اجرای مقررات قانون وظیفة عمومی می باشد؟

نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی مسئول اجرای این مقررات می باشند و نتیجة اقدامات خود را از طریق وزارت امور خارجه به ادارة وظیفه عمومی اعلام میدارند.

  در چه شرایطی  مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهند بود ؟

معافیت پزشکی، کفالت و معافیت های تحصیلی در شرایط مقرر

  وضعیت مزاجی مشمولان بر اساس چه مواردی تقسیم بندی می شود؟

1- کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند.

2- کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می باشند.

3- کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلای به بیماری، موقتاً قادر به انجام خدمت دورة ضرورت نیستند.

4- مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری جسمی و یا روانی به طور دایم قادر به انجام خدمت دورهء ضرورت نیستند.

 
مشمولان، از خدمت به دلیل کفالت در چه شرایطی معاف می شوند؟

الف/ یگانه مراقب و نگهدارندة پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور    خود نباشد.

ب/ یگانه سرپرست و نگهدارندة برادر یا خواهر صغیر.

ج/ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن 24 سالگی مجرد باشد.

د/ از 2 یا 3 برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمة خدمت دیگری به خدمت دورة ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهد شد و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود.

ه/ مشمولین غیر غایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل می باشند تا تصویب و اجرای لایحة مذکور در ماده 55 قانون خدمت نظام وظیفه در زمان صلح.

مشولان بندهای (الف)، (ب) و (ج) از انجام خدمت دوره ضرورت (2 سال) معاف هستند و کارت معافیت از خدمت آنان در همان سال رسیدگی به  وضعیت نظام وظیفهء آنها صادر می گردد.

  آیا مشمولان می توانند جهت ادامة تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند؟تحت چه شروطی؟

مشمولان می توانند برای ادامة تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند. و پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل و نیز مشمولانی که پس از احضار به خدمت طبق آئین نامة اجرایی قانون خدمت نظام وظیفه به طور موقت به خارج از کشور مسافرت می نمایند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشور معرفی نمایند.

  چه کسانی مشمول معافیت تحصیلی می گردند؟

دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار سالة آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیتدار معادل متوسط کامل شناخته شده، و دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت معاف خواهند بود. نیز آندسته از دانش آموزان فارغ التحصیل داخل یا خارج که برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش دیپلم شناخته شوند وبرای تحصیل در موسسه های آموزش عالی داخل یا خارج کشور ملزم به طی دوره پیش دانشگاهی باشند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد.
 
فارغ التحصیلان دیپلمه تحت چه شرایطی می توانند برای ادامة تحصیل به خارج از ایران بروند؟

فارغ التحصیلان دیپلمه در صورتی که از نظر قانون و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حایز شروط اشتغال به تحصیل در خارج از کشور باشند و ادامة تحصیل آنان در رشته های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد، می توانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامة تحصیل به خارج از کشور مسافرت کنند.

  دانش آموزانی که به سن مشمولیت نرسیده اند تحت چه شرایطی می توانند در خارج از کشور   تحصیل نمایند؟

دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامة تحصیل دهند در صورتی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد می توانند از معافیت تحصیلی برای ادامة تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایند.
 
دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج می شوند و در دورة دبیرستان مشغول تحصیل می گردند، در چه صورت می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟

دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دوره دبیرستان مشغول تحصیل شده باشنددر صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه در داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
 
وضعیت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران به چه نحو می باشد؟

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند نیازی به اخذ تاییدیه از آموزش و پرورش ندارند و ادامة تحصیل آنان در رشته های عالی و دانشگاهی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی بلا مانع خواهد بود.
 
وضعیت مشمولان دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامة تحصیل شرکت می نمایند چگونه است؟

مشمولان دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل شرکت می نمایند مانند   مشمولین هم طبقة خود به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولی قطعی ترخیص خواهند شد و چنانچه   حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام قبولی قطعی بدون عذر موجه از کشور خارج نشوند حق ادامة تحصیل نخواهند داشت.
 
وضعیت دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیت تحصیلی به تحصیل اشتغال دارند چگونه است؟

دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیت تحصیلی به تحصیل اشتغال دارند    چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند موظفند حداکثر ظرف 6 ماه از کشور خارج شوند. در غیر اینصورت حق خروج از کشور را نخواهند داشت.
 
وضعیت مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم می گردند، چگونه می باشد؟

مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند، چنانچه در رشته های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجة دکتری می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهدهء وزارت فرهنگ و آموزش عالی (اداره کل دانشجویان خارج از کشور) خواهد بود
 
وضعیت دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول تحصیل می باشند در صورت انتقال به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل کشور چگونه است؟

دانشجویان فوق چنانچه به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل کشور انتقال یابند به شرط این که فاصلة تحصیلی آنان حداکثر از یک سال تجاوز نکند، برای آنها کارت معافیت تحصیلی صادر می شود.
 
وضعیت فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ذکور ایرانی مقیم خارج از کشور برای ورود به ایران چگونه می باشد؟

در زمان صلح به کلیه فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ذکور ایرانی مقیم خارج از کشور اجازه داده می شود یک بار در سال حداکثر برای مدت پنج ماه به منظور شرکت در سمینارها و دوره های خاص تخصصی، بازدیدهای علمی و انجام پروژه های کوتاه مدت و ارایة خدمات خاص کوتاه مدت بنا به دعوت وزیر ذی ربط (با تایید وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح) بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفة عمومی، به جمهوری اسلامی ایران سفر نمایند.

  وضعیت مشمولانی که دارای تابعیت مضاعف می باشند و به موجب تابعیت غیر ایرانیشان خدمت سربازی را طبق قوانین کشور دوم گذرانده اند، از لحاظ قوانین ایران چگونه می باشد؟

ایرانیان فوق به موجب تابعیت ایرانیشان و طبق قوانین ایران مشمول و ملزم به طی دوران خدمت سربازی می باشند. مشمولین فوق می توانند تقاضای ترک تابعیت ایران کنند تا از شمول خدمت سربازی معاف گردند. و یا در صورت احراز شرایط مقرر از معافیتها و دیگر امکانات برخوردار گردند.

طبق مجوز  شماره 4/10/708/م/4 وزارت امور خارجه مورخ 1376 به تمام کنسولگریهای ایران که تا سال 1385 تمدید شده است؛ مشمولان مقیم خارج از ایران با هر سطح تحصیلات می توانند با مراجعه به نمایندگان کنسولی ایران و تکمیل اوراق مربوطه، هر سال یک بار و به مدت 3 ماه به ایران سفر کنند.

هر چند که خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم ایران منتفی گردیده است، لکن مشمولان مقیم خارج از ایران  در صورتی که قبل از اتمام هفده سالگی( و نه حتی 17 سال و 1 روز)، در سن مشمولیت، خارج از ایران بوده باشند و نیز در تاریخ 8/11/1376 در ایران نباشند، می توانند با پرداخت مبلغ 000/000/50 معادل پنج میلیون تومان نسبت به خرید دوران خدمت سربازی اقدام نمایند.

  برادرم ۲۱ ساله و اهل سقز است. از ده سال پیش دچار تشنج شده، وقتی او را به اداره نظام وظیفه استان مربوطه بردیم، پس از انجام آزمایشها او را معاف از سربازی قلمداد کردند. برای معاف شدن برادرم از سقز به تهران آمده و تشکیل پرونده دادیم، در تهران او را معاف دائم اعلام کردند، اما پس از استعلام از شهرستان مربوطه، موضوع معافیت او رد شد. الآن بلاتکلیف مانده ایم چه کنیم و چه جوابی خواهیم شنید؟
 
*احتمالاً برادر شما در شورای عالی، سرباز شناخته شده است و لیکن می توانید با مراجعه به وظیفه عمومی محل، چگونگی آن را سؤال کنید.

پسرم سال دوم رشته برق دانشگاه تهران است، قصد دارد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کند، می خواهم بدانم آیا این امکان وجود دارد معاف موقت شود تا در خارج ادامه تحصیل دهد؟
 
*دانشجویان می توانند پس از اخذ مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد با هماهنگی وزارت علوم و شرکت در آزمونهای قانون اعزام دانشجو به خارج در صورتی که واجد شرایط شناخته شدند، در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند.

چگونگی تعیین زمان اعزام مشمولان بالاتر از دیپلم

   مشمولانی که در مقلطع فوق دیپلم و بالاتر داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند از تاریخ فراغت از تحصیل شش ماه مهلت دارند تا خود را معرفی نمایند. زمان اعزام این قبیل مشمولان با توجه به میزان تحصیلات به شرح زیر است :

مدرک تحصیلی

موعد اعزام

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

 

اول ماههای زوج ( یکم اردیبهشت، یکم تیر، ... )

 

 چگونگی تعیین زمان اعزام مشمولان زیر دیپلم و دیپلم

مدرک تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

ماه تولد

موعد اعزام

زیر دیپلم

-----

-----

19/ ماه تولد/ سال اعزام

 

 

دیپلم

و

پیش دانشگاهی

خرداد

سه ماهه اول

18/ آبان/ سال اعزام

خرداد

سه ماهه دوم

18/ آذر/ سال اعزام

خرداد

سه ماهه سوم

18/ دی/ سال اعزام

خرداد

سه ماهه چهارم

18/ بهمن/ سال اعزام

شهریور

کلیه ماههای سال

18/ اسفند/ سال اعزام

دی

کلیه ماههای سال

18 مهر سال بعد از دیپلم

مردودین دی ماه

کلیه ماههای سال

19 تیر سال بعد از دیپلم

دیپلم ( غایب )

کلیه ماهها

کلیه ماههای سال

هیجدهم اولین اعزام

زیر دیپلم (غایب)

کلیه ماهها

کلیه ماههای سال

نوزدهم اولین اعزام

تعیین وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ذکور فارغ التحصیل ، انصرافی، اخراجی و انتقالی 

دانشجویان ذکور دانشگاه در هنگام فراغت از تحصیل ، انصراف ، اخراج یا انتقال ،  طبق جدول زیر طبقه بندی می شوند :

ردیف

وضعیت

خلاصه اقدامی که باید از طرف دانشجو انجام شود

خلاصه اقدام امور مشمولین دانشگاه برای دانشجو

1

دانشجوی فارغ التحصیل

أخذ فرمهای تسویه حساب از آموزش با ذکر تاریخ فراغت از تحصیل و ممهور به مهرآموزش و ارائه به امورمشمولین (دانشجوی فوق از تاریخ فراغت از تحصیل که توسط آموزش اعلام میشود ، برای معرفی خود به ناجا تا 6 ماه فرجه دارد. )

تسویه با استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی و تحویل اصل برگه معافیت تحصیلی به دانشجو جهت ارسال به ناجا در ازای أخذ تعهد

2

دانشجوی انصرافی

أخذ فرمهای انصراف از آموزش با ذکر تاریخ انصراف و ممهور به مهر آموزش و ارائه به امور مشمولین ( دانشجوی فوق از تاریخ انصراف از تحصیل که توسط آموزش اعلام می شود ، برای معرفی خود به ناجا تا 4 ماه فرجه دارد. )

تسویه با استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی و تحویل اصل برگه معافیت تحصیلی به دانشجو جهت ارسال به ناجا در ازای أخذ تعهد

3

دانشجوی اخراجی

أخذ فرمهای تسویه حساب از آموزش با ذکر تاریخ اخراج و ممهور به مهر آموزش و ارائه به امور مشمولین ( دانشجوی فوق از تاریخ اخراج از دانشگاه که توسط آموزش اعلام می شود ، برای معرفی خود به ناجا تا 4 ماه فرجه دارد. )

تسویه با استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی و تحویل اصل برگه معافیت تحصیلی به دانشجو جهت ارسال به ناجا در ازای أخذ تعهد

4

دانشجوی انتقالی

پیگیری ارسال کامل پرونده از واحد مبدأ به واحد مقصد

ارسال تصویر معافیت تحصیلی صادره از ناجا ، از واحد مبدأ به واحد مقصد ، و ارسال تصویر معافیت تحصیلی با ذکر وضعیت جدید دانشجو از واحد مقصد به ناجا و درخواست معافی مجدد

5

دانشجوی آزمون مجددی

أخذ فرمهای انصراف از آموزش واحد مبدأ با ذکر تاریخ انصراف و ممهور به مهر آموزش و ارائه به امور مشمولین آن واحد

لغو معافیت تحصیلی شده صادره از ناجا توسط واحد مبدأ و ارسال آن به ناجا و واحد مقصد ، ارسال تصویر لغو معافیت تحصیلی با ذکر وضعیت جدید دانشجو از واحد مقصد به ناجا و درخواست معافی مجدد

 تذکر 1 : دانشجویان مشمولی که عدم مراجعه بیش از یکماه دارند کتباً به خانواده شان تذکر داده می شود که در صورت عدم مراجعه به دانشگاه ظرف یکماه غیبت آنان انصراف تلقی شده و مراتب به وظیفه عمومی منعکس خواهد شد و اولین زمان غیبت آنان ملاک اقدام می باشد.

تذکر 2 : دانشجویان مشمول انصرافی یا اخراجی اعم از اینکه تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پایین تر شده باشد یا نشده باشد ، در صورت شرکت در آزمون و قبولی مجدد در آن مجاز به ثبت نام نمی باشند. همچنین هیچ دانشجوی مشمولی با استفاده از معافیت تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ( اعم از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر مؤسسات دولتی یا غیر دولتی ) مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه ، به منظور انتقال ، تغییر رشته و گرایش و تغییر مقطع نمی باشد.

شرایط معافیت از سربازی برای ایرانیان مقیم خارج

سازمان نظام وظیفه ایران اعلام کرده که تمامی ایرانیانی که تا قبل از سال 1384 از کشور خارج شده اند به شرطی که بیش از دو سال در خارج از ایران باشند، می توانند کارت معافیت از سربازی دریافت کنند.

بهمن کارگر رئیس سازمان نظام وظیفه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا، گفته است: کسانی که دو سال پیش از ایران خارج شده اند می توانند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان کارت معافیت بگیرند و اگر هم کارت معافیت نگیرند می توانند سالانه برای یک بار به مدت سه ماه وارد ایران شوند.

سازمان نظام وظیفه ایران همچنین برای دانشجویان ایرانی که خدمت سربازی را طی نکرده اند، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته است.

به گفته آقای کارگر، دانشجویان ایرانی که از شهریور سال 1385 از ایران خارج شده و به عنوان دانشجو در خارج پذیرفته شده باشند و دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها مورد تائید سیستم آموزش عالی ایران ( وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان) باشد، می توانند سالانه دو بار وارد ایران شوند و در مجموع سه ماه در آنجا بمانند.

دوره سربازی یا خدمت نظام وظیفه در ایران حدود دو سال است و برای همه پسرانی که سن آنها به هجده سال کامل رسیده، اجباری است. هرگونه فعالیت رسمی برای آقایان، شامل استخدام، معاملات تجاری، خرید و فروش اموالی که نیاز به ثبت رسمی دارد، ازدواج و سفر به خارج از ایران، منوط به داشتن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت (معافیت دائم یا موقت و تحصیلی) است.

ایرانیان مقیم خارج مشکل خدمت وظیفه عمومی ندارند و می توانند به راحتی به کشور تردد داشته باشند و درخواست معافیت کنند و با پرداخت مبلغی کارت معافیت خود را دریافت کنند
به گفته آقای کارگر، ایرانیان مقیم خارج در زمینه سربازی فرزندان خود نگرانی نداشته باشند چون "این افراد مشکل خدمت وظیفه عمومی ندارند و می توانند به راحتی به کشور تردد داشته باشند و درخواست معافیت کنند و با پرداخت مبلغی کارت معافیت خود را دریافت کنند."

شرایط اعزام دانشجو به خارج

ماده ۱ ـ به منظور کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناخت نوآوریهای علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی، فنی و تخصصی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون «وزارت» نامیده می شود، اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور می نماید.
ماده ۲ ـ اعزام شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ ایمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه.
ب ـ تقوا، که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.
ج ـ عدم وابستگی به احزاب و گروههای ملحد و محارب.
تبصره ـ اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، از شرط ایمان و اعتقاد به اسلام مستثنی هستند.
ماده ۳ ـ اعزام دانشجویان پسر، که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، رشته های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یکبار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با لیسانسه های متأهل می باشد.
تبصره ۱ ـ زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش می توانند داوطلب اعزام شوند.
تبصره ۲ ـ به منظور افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها وزارت برنامه و بودجه موظف است معادل مبلغ صرفه جویی ارزی که در اثر این قانون انجام می گیرد، بودجه ارزی دانشگاهها را اضافه نماید، بر این مبنا وزارت علاوه بر بودجه مربوط به توسعه دانشگاهها موظف است معادل صرفه جویی را در جهت توسعه دانشگاهها مصرف نماید.
ماده ۴ ـ وزارت موظف است هر سال رأساً تعدادی از فارغ التحصیلان را که دارای مدرک لیسانس یا بالاتر می باشند به عنوان بورسیه برای کسب تخصصهای لازم در رشته های ضروری، به خارج از کشور اعزام کند. همچنین اعزام بورسیه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر که تحصیلات یا تحقیقاتشان منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود، با توجه به ضوابط این قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته های ضروری از طریق وزارت صورت می گیرد.
ماده ۵ ـ مؤسسات ، شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی در صورت تحصیل ارز از طریق قانونی، می توانند با توجه به شرایط و مقررات این قانون تا ۲% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.
ماده ۶ ـ وزارت موظف است فهرست اسامی دانشگاههای دنیا را که به لحاظ علمی دارای اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقی بالنسبه واجد صلاحیت باشند تهیه و به داوطلب اعلام نماید و فقط پذیرش های تحصیلی این دانشگاهها را به رسمیت بشناسد و دانشجویان موضوع این قانون را منحصراً به آنها اعزام کند.

امتحان اعزام و نحوه گزینش

ماده ۷ ـ انتخاب داوطلبان به صورت زیر انجام می گیرد:
الف ـ صلاحیت علمی افراد براساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می شود چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشد اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود.
ب ـ صلاحیت اخلاقی داوطبان با توجه به مقررات ماده ۲ توسط یک هیأت بررسی صلاحیت اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده ۸ ـ وزارت موظف است کلاسهایی جهت تقویت زبانهایی که تدریس آن در ایران امکان پذیر است و آموزش و مسائل اخلاقی و اجتماعی برای دانشجویانی که برای اعزام قبول شده اند، دایر نماید.

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

الف- برای دریافت گواهینامه رانندگی :

از آنجائیکه برای تکمیل مدارک لازم برای آزمون گواهینامه رانندگی شماره معافی تحصیلی دانشجویان مد نظر اداره راهنمایی و رانندگی است ، امور مشمولین گواهی اشتغال به تحصیل برای امر فوق را طی فرم مشخص تکمیل و به آن اداره پست می نماید.

خلاصه اقدامی که باید از طرف دانشجو انجام شود

خلاصه اقدام امور مشمولین دانشگاه برای دانشجو

ارائه یک قطعه عکس 4×3 با پشت نویسی نام و نام خانوادگی ورشته تحصیلی و سال ورود و محل أخذ گواهینامه رانندگی

پر کردن فرم مخصوص و ارسال با پست به اداره راهنمایی و رانندگی رفسنجان

 دانشجو می تواند حداقل سه روز پس از مراجعه به امور مشمولین و ارائه عکس ، برای أخذ گواهی مذکور به اداره راهنمایی ورانندگی رفسنجان مراجعه نماید.

ب- برای ارائه به وزارت امور خارجه ، دادگستری ، سفارتخانه ها یا دارالترجمه های رسمی طبق فرمهای مصوب

اهم فعالیتهای امور مشمولین

امور مشمولین دانشگاه به ارائه خدمات زیر اهتمام دارد :

1- تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان ذکور کنکور سراسری دانشگاه :

 پذیرفته شدگان ذکور آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در هنگام ثبت نام طبق جدول زیر طبقه بندی می شوند :

ردیف

وضعیت

خلاصه اقدامی که باید از طرف پذیرفته شده انجام شود

خلاصه اقدام امور مشمولین دانشگاه برای ثبت نام

1

پذیرفته شدگانی که به سن مشمولیت نرسیده اند

به همراه داشتن اصل شناسنامه

ملاحظه مندرجات شناسنامه و درخواست معافیت تحصیلی پس از رسیدن به سن مشمولیت

2

قبول شدگانی که بیش از 48 سال دارند

به همراه داشتن اصل شناسنامه

ملاحظه مندرجات شناسنامه

3

دارندگان کارت پایان خدمت یا معاف دائم یا خرید خدمت

به همراه داشتن اصل و تصویر کارتهای مذکور

تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر « برابر با اصل » و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

4

شاغلین رسمی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای ارگان مربوط

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

5

مشمولین دیپلم متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای ارگان مربوط. چنانچه مدت تعهد مشمول ، در طول تحصیل به پایان برسد لازم است کارت پایان خدمت را ارائه نماید

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو وپیگیری لازم برای ارائه کارت پایان خدمت در صورت صدور

6

طلبه حوزه علمیه

ارائه گواهی از شورای مدیریت حوزه علمیه قم

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو. ( صرفاً در مدت اعتبار معافیت تحصیلی حوزه میتواند در دانشگاه تحصیل نماید )

7

مشمولین دیپلم که در سال ثبت نام کمتر از 20 سال تمام داشته باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه و یا گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید

پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود

8

مشمولین دیپلم نظام قدیم متوسطه که در سال ثبت نام بین 20 تا 24 سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصیل می باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه

پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود

9

مشمولین دیپلم نظام قدیم متوسطه که در سال ثبت نام بین 20 تا 24 سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپری شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه و ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه

با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود

10

مشمولین دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید که تا مهر ماه سال ثبت نام بین 20 تا 5/22 سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصیل می باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید

پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود

11

مشمولین دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید که تا مهر ماه سال ثبت نام بین 20 تا 5/22 سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپری شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه

با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام درخواست معافی تحصیلی می شود

12

پذیرفته شدگان دیپلمه در حال خدمت که بیش از4 ماه از خدمت آنان باقی نمانده باشد و قبل از اعزام غیبت نداشته و یا از تحصیل عالی انصراف نداده باشند

ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قید شده باشد فرد قبل از اعزام غیبت نداشته و بیش از 4 ماه  از خدمت فرد باقی نمانده است

صدور یک نیمسال مرخصی تحصیلی و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

13

پذیرفته شدگان دیپلمه در حال خدمت که بیش از4 ماه از خدمت آنان باقی مانده باشد و قبل از اعزام غیبت نداشته و یا از تحصیل عالی انصراف نداده باشند

ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قید شده باشد فرد قبل از اعزام غیبت نداشته است. ( دانشجو پس از صدور گواهی دانشگاه ، 2 هفته برای ترخیص و ارائه مدرک آن به دانشگاه مهلت دارد

صدور گواهی جهت ترخیص و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

14

پذیرفته شدگان دارای معافیت موقت

ارائه کارت معافیت موقت و تصویر آن

تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر «برابر با اصل» و ضبط در پرونده دانشجو. چنانچه از طرف دانشجو تمدید نگردد ، درخواست معافی تحصیلی می شود

15

پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت

ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن در تاریخ اعلام اسامی منقضی نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافی تحصیلی

16

پذیرفته شدگان دارای مدرک فوق دیپلم که در حین خدمت هستند و تا پایان شهریور ماه سال ثبت نام خدمت آنان به پایان می رسد

ارائه گواهی که از یگان مربوط صادر گردیده

گواهی ضبط شده و برای ارائه کارت پایان خدمت در موعد مقرر پیگیری می شود

17

پذیرفته شدگان دارای مدرک فوق دیپلم که در مهلت قانونی 6 ماهه پس از فراغت در آزمون شرکت و پذیرفته شده اند

ارائه مدرک فوق دیپلم و دفترچه آماده به خدمت که تاریخ آن منقضی نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافی تحصیلی یا عنداللزوم درخواست ترخیص

18

پذیرفته شدگانی که دارای شرایط فوق نباشند

ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه

با توجه به گواهی اقدام مقتضی صورت می گیرد

امور دانشجویان خارج

کلیه امورات مربوط به دانشجویان خارجی برعهده این قسمت است. اتباع و مهاجرین خارجی برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور باید یکی از مدارک اقامتی معتبر زیر را دارا باشند :

1- گذرنامه یا روادید تحصیلی معتبر ( بر اساس تأیید اداره کل اتباع خارجی نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران )
تبصره : ثبت نام داوطلبان افغانی دارنده مدرک فوق به صورت مشروط و صرفاً شامل افراد زیر می باشد :

الف- فرزندان زنان ایرانی مزدوج با اتباع افغانی دارای پروانه زناشویی و پروانه اقامت معتبر بر اساس گواهی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها

ب- طلاب و روحانیون و فرزندان آنها بر اساس گواهی مرکز جهانی علوم اسلامی

ج- فرزندان شخصیتها و افراد مؤثر سیاسی ، علمی و فرهنگی با تأیید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

د - آن دسته از فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی که حداقل معدل کتبی آنان 17 می باشد.

2- دفتر چه پناهندگی ( بر اساس تأیید اداره کل اتباع خارجی نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران )

3- کارت هوی'ت ویژه اتباع خارجی ( بر اساس تأیید دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها )
تبصره : ثبت نام آوارگان افغانی دارنده مدرک فوق به صورت مشروط و صرفاً شامل افراد زیر می باشد :

الف- اعضای درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی ایران و عراق با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب- طلاب و روحانیون و فرزندان آنها بر اساس گواهی مرکز جهانی علوم اسلامی

ج- فرزندان شخصیتها و افراد مؤثر سیاسی ، علمی و فرهنگی با تأیید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

د - آن دسته از فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی که حداقل' معدل کتبی آنان 17 می باشد.

4- برگ تردد خروجی مد'ت دار ( بر اساس تأیید دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها )
تبصره : ثبت نام آوارگان افغانی دارنده مدرک فوق پس از تأیید و ارائه گواهی اصالت مدرک آنان توسط دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بلامانع می باشد. بدیهی است ادامه تحصیل اتباع مذکور در ترم دوم تحصیلی منوط به أخذ گذرنامه و صدور روادید تحصیلی برای آنان خواهد بود.

اعزام به خدمت

مدارکی که مشمولان برای صدور برگه اعزام به خدمت بایستی آنها را تکمیل و به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال نمایند :
1- اخذ دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از مراکز پستی
2- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی اعزام به خدمت ( برگ شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی تکمیل شود.)
3- برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان متقاضی اعزام به خدمت ( برگ شماره 2 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی تکمیل شود، مشروط بر آنکه پزشک نتیجه معاینه تمامی اندامها را طبیعی تشخیص داده باشد. )
4- تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی مشمولان
5- تصویر صفحه اول شناسنامه عکس دار ( در صورت داشتن توضیحات ، یک نسخه از صفحه آخرهم ضمیمه شود. )
6- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
7- عکس 3×2 زمینه سفید و تمام رخ مشمول ( علاوه بر عکس های الصاقی به برگها ، یک قطعه عکس )
8- برگ واکسیناسیون ( مشمول می بایست قبل از ارائه درخواست اعزام به خدمت با مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشت نسبت به واکسیناسیون مننژیت و چندگانه اقدام نماید. )

دوره ضرورت

الف- دوره ضرورت 2 سال است که در حال حاضر با توجه به مصوبه فرماندهی معظم کل قوا تا  29/12/86  به مدت 20 ماه  می باشد و با توجه به شرایط جغرافیایی محل خدمت دوره ضرورت تا 17 ماه به شرح جدول زیر قابل تغییر است :

ردیف

محل خدمت

مدت خدمت

1

مناطق عادی

20 ماه

2

مناطق محروم و بد آب و هوا

19 ماه

3

مناطق مرزی

18 ماه

4

مناطق عملیاتی

17 ماه

 ب- دوره احتیاط 8 سال

ج- دوره ذخیره اول 10 سال

د- دوره ذخیره دوم 10 سال

آشنایی با خدمت وظیفه عمومی 

 اصل اول - کلیات

به موجب ماده 1 خدمت وظیفه عمومی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم ، وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون مربوطه هستند.

 سن مشمولیت :

هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.

 سال احضار :

سالی که طی آن سال افراد ذکور وارد سن 19 سالگی می شوند سال احضار و محاسبه آن به شرح زیر است :

سال احضار =  سال تولد + 18

مثال : 1385= 1367 + 18

 سال اعزام :

سالی که طی آن سال افراد ذکور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخیص داده شده و به خدمت اعزام   می شوند سال اعزام و محاسبه آن به شرح زیر است :

سال اعزام  = سال تولد + 19

مثال : 1386= 1367 + 19

 مدت خدمت وظیفه عمومی :

به موجب ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه عمومی 30 سال است.جهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »خدمت وظيفه سربازي
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در استرالیا
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • تحصیل در کانادا

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0